- 28 November 1952 108. Mevrouw BUNGENER-Odinot acht het in het belang van de werkende jonge vrouwen, dat de kappers iets langer mogen open blijven. Be VOORZITTER verwacht hieromtrent binnen zeer korte tijd een algemene maatregel van bestuur, waardoor de zaak dan voor het gehele land geregeld zal zijn. Mevrouw LANDWEER-de Visser heeft omtrent de textiel zaken, die op Maandagochtend sluiten, niets in de veror dening gevonden. De VOORZITTER zegt, dat de textielwinkeliers voor zo ver hem bekend, geen verzoek hebben ingediend. Zij hebben een vaste onderlinge afspraak om op Maandagochtend te sluiten, waarmede de Raad niet te maken heeft. Mevrouw LANDWEER-de Visser zou het veel eenvoudiger vinden, indien alle zaken op dezelfde middag zouden sluiten. Zij vraagt, of het niet mogelijk in daaromtrent met de textiel zaken overleg te plegen. De VOORZITTER is gaarne bereid te informeren, of ook deze zaken op Woensdagmiddag willen sluiten. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen 143.Vaststelling van besluiten tot het verlenen van medewerking ingevolge art.72 der Lager Onderwijswet 1920 aan: a. het bestuur der Vereniging voor Chr. L. en U.L.0. te Soesterberg voor de bouw van een vierde lokaal aan de Chr. school aldaar. (1-201). De heer SGHAAESMA zegt, dat dit voorstel ongetwijfeld met algemene stemmen zal worden aangenomen, maar acht het nodig de positie van de school in den brede onder het oog te zien. In de oorlog was deze school geheel ontruimd en moest de kinderen onderwijs worden gegeven in een van de lokalen van het wijkgebouw van de Hervormde Kerk, terwijl de andere scholen in haar eigen gebouwen het onderwijs kon den geven. De heer CLEMENS: Behalve de Rooms-Katholieke school! De heer SCHAAPSMA zegt, dat de Christelijke school te Soesterberg opnieuw in een uitermate moeilijke positie komt door de nabijheid van het vliegveld, dat op honderd schreden afstand van de school verwijderd is. Tussen de school en het vliegveld staan vier woningen, aan de overkant staan er achttien. Het rumoer van het vliegveld is zeer hinderlijk voor het onderwijs. Daarom is het alleszins wenselijk de school te verplaatsen naar de andere zijde van de Amersfoortseweg. Om een einde te maken aan de toestand, dat aan een klas les wordt gegeven in de woning van het hoofd der school kan men een lokaal bijbouwen, maar daarna zal het veel moeilijker zijn de school te verplaatsen. Spreker verzoekt B&W de mo gelijkheid te overwegen deze school in haar geheel naar de andere zijde van de Amersf oortseweg over te brengen, waar ook de andere scholen staan. Gebeurt dit niet, dan wordt het voor de ouders moeilijk te besluiten hun kinderen naar de Christelijke school te sturen. Het schoolbestuur kon volgens de wet niet anders vragen dan het bijbouwen van een vierde lokaal, maar de Raad dient de mogelijkheid onder het oog te - zien -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 258