28 November 1952 109- zien de school naar de andere zijde van de Amersfoortseweg te verplaatsen. Misschien is het mogelijk met de militaire auto riteiten van het vliegveld in onderhandeling te treden over het overnemen van het schoolgebouw. Spreker wil de Burgemeester persoonlijk verzoeken daartoe pogingen aan de wenden. Misschien is er ook iets te bereiken met een instelling van industriële aard. In ieder geval stelt spreker voor tot de bouw van het vierde lokaal niet over te gaan voor alle mogelijkheden zijn overwogen om de school te brengen op de plek, waar Soesterberg zich uitbreidt. In het belang van een behoorlijk dorpsgeheel is het ook aantrekkelijker, dat de school aan de andere kant van de Amersfoortseweg komt te staan. De heer CLEMENS ondersteunt gaarne het voorstel van de heer Schaafsma. Deze school staat daar niet op haar plaats. Het is zelfs bijna niet mogelijk aan de andere zijde van de Amersf oortseweg behoorlijk onderwijs te geven, laat staan op de plaats vlak bij het vliegveld. Mevrouw BUNGENER-Odinot ondersteunt het voorstel van de heer Schaafsma en vraagt, of het vierde klasselokaal be stemd zal zijn voor de kinderen, die thans onderwijs ontvangen in het huis van het hoofd der school. De heer SCHAAFSMA beantwoordt deze vraag bevestigend. De heer YAN ÏÏELY zegt, dat de door de heer Schaafsma naar voren gebrachte moeilijkheden alleen bestaan in de aanwe zigheid van het vliegveld, maar vraagt hoe het dan is gesteld met de scholen in Amsterdam waar de gehele dag de tram langs gaat en met de scholen waar ieder half uur een trein passeert en waar toch met succes onderwijs wordt gegeven. Indien het zou gelukken het schoolgebouw over te doen, zou het misschien in de lijn liggen de school naar de andere kant van de Rade- makerstraat te verplaatsen, maar op het ogenblik verheugt spreker zich al zeer over de mogelijkheid om een vierde lokaal bij te bouwen. Wat de moeilijkheden in de oorlog betreft, wijst spreker er op, dat ook andere scholen genoodzaakt zijn geweest het onderwijs in zeer primitieve lokaliteiten te geven. De heer Nijhuis moet zelfs zeven jaar na de oorlog in de vestibule les geven. Toen de school aan de Postweg 25 jaar geleden werd geopend, ondervond zij eveneens de moeilijkheid van het vlieg veld, die echter lang niet opweegt tegen de grote moeilijk heden in steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Als het vierde lokaal wordt bijgebouwd, behoeft niet langer van de woning van het hoofd der school gebruik gemaakt te worden. Voor het verplaatsen van de gehele school zou spreker alleen zijn, indien het de gemeente gelukt het bestaande ge bouw op voordelige wijze aan een ander over te doen» De wethouder DE HAAN spreekt, met alle respect voor de wijze, waarop de heer Schaafsma het heeft gedaan, zijn ver wondering uit over de bron, waaruit dit nieuws tot het ge meentebestuur komt Waneer een schoolbestuur moeilijkheden heeft met de school, is het gebruikelijk dat het zich tot B&W wendt. Deze zomer nog heeft spreker met het hoofd van deze school een gesprek gehad over banken en leermiddelen, maar klachten over het vliegveld hebben hem nooit bereikt. Het is niet juist - hiermede -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 260