28 November 1952 - - 110. hiermede ineens in de Raad te komen. Spreker is pas in Den Haag geweest om de gehele situatie te bespreken en, had hij het geweten, dan zou hij ook deze aangelegenheid ter sprake hebben kunnen brengen, maar die gelegenheid is nu voorbij. Hier wreekt zich de plaats, waar het schoolbestuur des tijds heeft gemeend de school te moeten zetten. Er lag een voordelig stukje grond en daar moest de school maar komen, op een moment, dat het vliegveld al tamelijk in bedrijf was, zodat wel was te voorzien, dat het er niet erg rustig zou zijn. Spreker acht het het beste dit voorstel aan te nemen, want het gemeentebestuur is gebonden aan een bepaalde ter mijn en wanneer die wordt overschreden, wordt het gevraag de automatisch van kracht. B&W zullen echter ten spoedigste in contact treden met het schoolbestuur om de zaak onder het oog te zien, want zij is belangrijk genoeg om te be spreken voor wordt overgegaan tot de bouw van het nieuwe lokaal Het is de vraag, of de militaire autoriteiten enige interesse voor dit schoolgebouw zullen hebben, omdat het geheel anders is dan de gebouwen welke de militairen voor hun doeleinden plegen te gebruiken. Overigens meent spreker, dat niemand zich tegen het voorstel van B&W heeft verzet. De VOORZITTER meent, dat het ook de bedoeling van de heer Schaafsma is het voorstel aan te nemen om daarne, zoals ook de heer De Haan heeft gezegd, overleg te plegen om de kwestie van de Christelijke school te Soesterberg op andere wijze op te lossen. De heer SCHAAFSMA zegt, dat er thans op het vliegveld heel wat anders gaande is dan 25 jaar geleden. De opper vlakte heeft zich sedertdien uitgebreid van 2 tot 9 km2 De straat, waaraan de school gelegen is, was voor de oorlog tamelijk dicht en zelfs met winkels bebouwd, maar in de oor log is er veel verwoest. Drie jaar geleden stond op de be groting een post voor het verbeteren van deze weg, maar tot heden toe is die verbetering nog niet tot stand gekomen, hetgeen bewijst, dat men met die weg eigenlijk geen raad meer weet Wanneer de heer Van Wely zegt, dat het rumoer bij de scholen in Amsterdam en Rotterdam even erg is De heer VAN WELY: Erger! De heer SCHAAFSMA: dan is hij daarin abuis. Het lawaai van het vliegveld is onhoudbaar. In de zomer zijn er juist aan de zijde van de school 500 tot 1000 va- cantiegangersdie er de gehele omtrek onveilig maken, hetgeen voor de kinderen een zeer ongunstige omstandig heid is. Het is een ontspanningsoord geworden en daardoor wordt de omgeving er voor een school niet aantrekkelijker op. In Amsterdam zijn alle scholen afgesloten van de weg. De heer VAN WELY: Dat is niet waar. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 262