28 November 1952 112. 148. Voorstel tot het toestaan van credieten voor aankoop van een roltrommel-vuilniswagen en voor het aanbrengen van een nieuw achterschot aan de bestaande vuilniswagen. (1-215). Mevrouw VAN DER SWAN-de Kiewit vraagt in welke wagen het achterschot zal worden aangebracht. De wethouder VAN ZADELHOFF; Aan de roltrommelautodie er op het ogenblik is. Spreker deelt voorts mede, dat op voorstel van de Commissie voor Openbare Werken is geïnformeerd naar een Mercedes-vrachtautomaar dat de prijs van een Mercedes zo hoog is, dat B&W die niet durven voor te stellen. Het cre- diet zou daartoe met ƒ.10.000,moeten worden verhoogd. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 149. Benoeming van een onderwijzer aan de o.l. school te Soester- berg. De VOORZITTER verzoekt mevrouw Van der Swan-de Kiewit en de heer Kruyff met hem het stembureau te vormen. Met algemene (17) stemmen wordt benoemd de heer E.C. van de Kley, onderwijzer te Zuidwolde. 150. Voorstel tot samenstelling van de commissiën tot wering van schoolverzuim wegens periodieke aftreding. (1-219). Voor de commissie te Soest worden ingeleverd 17 bil jetten. Uitgebracht zijn 17 stemmen op mevrouw W.Kuyper- van der Daan, 16 stemmen op de heer A. Kloppenburg, 15 stemmen op de heer A.A. van Ieperen, 14 stemmen op de heer H. Muthert, 12 stemmen op de heer J,M.Hoppenbrouwers5 stemmen op de heer C-.S.T. van der Poll, 5 stemmen op de heer P. Boerema en 1 stem op de heren J.Ph.Hoek, H.G.M. Taris en J.C. de Vink, terwijl 1 stem blanco was uitge bracht, zodat zijn benoemd de heren A.A. van Ieperen, H.Muthert, A.Kloppenburg, mevrouw W.Kuyper- van der Laan en de heer J.M.Hoppenbrouwers Voor de commissie te Soesterberg worden ingeleverd 17 biljetten. Uitgebracht zijn 16 stemmen op de heren H.Raat en J.G.Kalden, 13 stemmen op de heren J.L.Boer en C.J. van der Donk, 9 stemmen op de heer A.E.Wegman, 8 stemmen op de heer Th.J.M.Clemens, 5 stemmen op mejuffrouw AG.Koopmans 3 stemmen op de heer C.Merts en 1 stem op de heren S.C.S. Rijper en H.C.A. van Rijswijk, zodat zijn benoemd de heren Raat, Wegman, Boer, Kalden en Van der Donk. 151. Benoeming van twee leden van Maatschappelijk Hulpbetoon we gens periodieke aftreding op 1 Januari 1953 van D. van den Broek en B. van der Feijst. Ingeleverd worden 17 biljetten. Uitgebracht zijn 16 stemmen op de heer B. van der Feijst, 14 stemmen op de heer D. van den Broek, 3 stemmen op de heer P.Grift en 1 stem op de Heer Ir. A. van Doorn, zodat de heren Van den Broek en Van der Feijst zijn benoemd. De VOORZITTER dankt mevrouw Van der Swan-de Kiewit en de heer Kruyff zeer bijzonder voor de verrichte werkzaam heden. - Mevrouw -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 266