28 November 1952 113» Mevrouw VAN DER SWAN-de Kiewit betreurt bet, dat nooit een vrouw zitting krijgt in de Commissie voor Maatschappelijk Hulp betoon en verzoekt een volgende maal hiermede rekening te houden» De VOORZITTER zegt, dat de candidaten bij een vacature op hun merites worden bekeken en wijst er. op, dat in de vergade ringen altijd het vrouwelijk element aanwezig is, namelijk mejuffrouw Damen. Mevrouw VAN DER SWAN-de Kiewit zegt, dat deze dame ambts halve tegenwoordig is, maar dat zij gaarne zou zien, dat bij de samenstelling van de commissie met haar wens rekening werd gehouden 152. Voorstel tot vaststelling van een regeling tot toekenning van kinderbijslag aan personeel op arbeidscontract in dienst der gemeente» IV-207/1039) 153» Vaststelling van besluiten inzake gemeente-eigendommen; a. over -dragen van bevoegdheid aan B&W tot verkoop van goe deren van geringe waarde gedurende het jaar 1953. (1-199/ 1012) b. aankoop van grond aan de Generaal Winkelmanstraat te Soes- terberg van de woningbouwvereniging "St.Joseph". (V-1063). c. aankoop van grond nabij de Generaal Winkelmanstraat te Soesterberg van Th.H. de Goede. (V-1061). d. aankoop van een strook grond voor de verbreding van de Koninginnelaan en de Regentesselaan van de Gezusters M.H. en T.A.Tolboom. (V-1076), e. aankoop van een strook grond voor de verbreding van de Burgemeester Grothestraat van J.C.Schut. (V-1079) f. ruiling van grond nabij de Steenhoffstraat met de Coöp. Boerenleenbank. (V-1080). g. verpachting van het jachtrecht op het Ezelsveld aan J. van' der Krol. (V-1074)» h. verpachting van het jachtrecht op diverse terreinen aan G.J. van den Bremer. (V-1081). i. verpachting van grond aan diverse personen voor 1953» j. huur van het perceel Steenhoffstraat 5 voor de administra tie der gemeente of haar takken van dienst van P.Man te Haarlem. (V-1064). k. huur van het perceel Veldmaarschalk Montgomeryweg 86 voor de administratie der gemeente of haar takken van dienst van P.G.A.Kradolfer te Zeist. (V-1082). 154. Voorstel tot het verstrekken van een hypothecaire kasgeld lening ad 350.000,(IV-221). 155» Vaststelling van besluiten inzake gemeente-eigendommen, te weten; a. tot verkoop van grond aan de hoek Kampweg-Moerbessen- berg aan de Staat derNederlanden; b. tot het verlenen van een zakelijk recht aan de P.U.E.M. voor het hebben van een hoogspannings- en telefoonkabel door de Beckeringhstraat en de Belvedèreweg. De voorstellen sub 152-155b worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. - c. Voorstel -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 268