- 13 - Bespreking in raad van rapport Dir.Gemeentewerken inzake aanbesteden schil derwerk Verlenen van crediet voor de bouw van 133 woningwet woningen te Soest en Soes- terberg Onderhands aanbesteden van 133 woningwetwoningen Verlenen aanvullend crediet voor bouw 133 woningwetwo ningen Raadslid Kruyff verzoekt overlegging aan de Raad van een uitgewerkt plan voor de huisvesting van bejaarden.. Raadlid Clemens dringt aan op woningen voor grotere gezinnen Woningbouw voor bejaarden. Wethouder Van Zadelhoff acht bouw tehuis ouden van dagen niet op de weg van de gemeente liggen WO NI NGB OUïïVERENIGINGEN -1.778.532 Verstrekken van renteloze voorschotten aan woning bouwverenigingen WO ONRUIMTEV OORZIENING 30 Jul 52 57/59 25 Aug 52 76 25 Aug 52 76 16 Oct 52 89 22 Dee 52 132 en 1 22 Dec 52 22 Dec 52 -1.778.545 Verhoging presentiegelden voor leden Woonruimtecom missie Benoeming leden der Commis sie als bedoeld in art. 8 28 Mei 52 INRICHTING EN GEBRUIK VAN WOONWAGENS EN WOONSCHEPEN. -1.778.591 BESCHERMING BEVOLKING -1.782 BRAND. -1.784 Uiteenzetting Voorzitter over de stand van zaken in de gemeente Soest met be trekking tot de organisatie van de B.B Doel van de bescherming be volking Brandgevaar in de zalen te Soest en mogelijkheid hierin verbetering te brengen Raadslid Kruyff vraagt om veiligheidsvoorschriften voor openbare bijeenkomsten ter voorkoming van brandge- 9 Mei 52 22 Dec 52 30 Jan 52 124 150/151 22 Dec 52 152/153 28 Mei 52 39/40 40 der Woonruimtewet 14 Nov 52 99/100 Huisvestingsmoeilijkheden. 22 Dec 52 140 Woonruimtevoorziening voor 22 Dec 52 150 en 15 Vordering van woonruimte... 22 Dec 52 152 Gemeentelijk woonwagenkamp.. 22 Dec 52 142 27 147/149

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 26