28 'November 1952 114. c. Voorstel tot aankoop van een strook grond aan de Regen- tesselaan van Mevrouw Wed.E.W. van Meurs-Becker c.s. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat dit per ceeltje nodig is voor het doortrekken van de Regentesse- laan door Vredehof. Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. 156. Voorstel tot het aanbrengen van betegeling op de speel plaats van de school in de Kerkebuurt. De wethouder DE HAAN zegt, dat na de eigendomsover dracht van het stukje grond van de Nederlandsche Spoor wegen tot deze betegeling kan worden overgegaan. De kos ten bedragen 5.600,de oppervlakte is 900 m2De Oommissiën voor Onderwijs, Openbare Werken en Einanciën kunnen zich met het voorstel verenigen. Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. 157. Voorstel om B&W te machtigen tot het verhuren van de gara ge op Braamhage De wethouder VAN ZADELHOPP deelt mede, dat deze gara ge geruime tijd geen dienst meer heeft gedaan, terwijl de firma, die ze gehuurd heeft, bereid is eruit te gaan. Spreker verzoekt de Raad B&W te machtigen de garage tegen dezelfde prijs, namelijk ƒ.450, te verhuren aan een ge gadigde, die ze de volgende week zal komen bezichtigen. De gevraagde machtiging wordt zonder hoofdelijke stemming verleend. 158. De VOORZITTER doet mededeling van het volgende ingekomen stuk van mevrouw Polet-Musler en de heer Kruyff: "Ondergetekenden, leden van de Gemeenteraad, verzoe ken U om, in verband met de onverwacht vroeg ingevallen koude, aan het Bestuur van Maatschappelijk Hulpbetoon mach tiging te verlenen, om aan diegene, die thans een uit kering van genoemde instelling ontvangen, een extra toeslag te geven voor aankoop van brandstof. Hoewel de termijn voor het stellen van schriftelijke vragen voor de a.s. Gemeenteraadsvergadering reeds is verstreken, meenden ondergetekenden, in verband met de urgentie van het geval, toch een beroep op U te mogen doen" Spreker vindt het prettig dergelijke vragen schrifte lijk te krijgen, omdat dan een voorbereid antwoord kan worden gegeven. Maatschappelijk Hulpbetoon verstrekt gedurende 26 weken een brandstoffentoeslag van ƒ.2,50, dit is ƒ.65,voor het gehele jaar. Aangezien het voordeliger is de brandstoffen in de zomer in te slaan, heeft Maatschappelijk Hulpbe toon aan degenen, die geregeld in zorgen zijn en aan de ge- steunden volgens de Noodwet-Drees die een brandstoffentoe- slag van Maatschappelijk Hulpbetoon ontvangen, een brand- stoffenbon verstrekt van ƒ.65?waarvoor de gehele brandstoffenvoorraad ineens kon worden opgeslagen. De betrokkenen hebben dus op het ogenblik brandstof in huis. - Mocht -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 270