- 28 November 1952 - 115. Mocht echter de winter streng en lang worden, zodat de ver kregen hoeveelheid "brandstoffen niet voldoende is, dan zal Maatschappelijk Hulpbetoon zich er over moeten beraden wat voor deze categorie mensen moet worden gedaan. Maar op het ogen blik zijn er in het algemeen - er kan een uitzondering zijn - geen moeilijkheden. In de eerstvolgende vergadering van Maat schappelijk Hulpbetoon zal bovendien de vraag aan de orde ko men of het nodig is de normen hier en daar te verhogen. Ook komt dan aan de orde het verstrekken van een gratificatie voor de feestdagen, maar deze moet nog worden behandeld in de vergadering van Maatschappelijk Hulpbetoon. 159- Rondvraag. Mevrouw VAN DER SWAN-de Kiewit zegt, dat er in Soest- Zuid ontzettend veel wordt gevent, maar dat de venters nooit of te nimmer een ventvergunning hebben. Zij vraagt welk toe zicht er op deze mensen is. Het zijn mensen uit het woonwagen kamp en zij zeggen geen ventvergunning nodig te hebben. Spreekster vraagt, of in deze ongewenste toestand geen verbe tering kan worden gebracht. De VOORZITTER zegt, dat dit een kwestie is van politie toezicht en deelt mede, dat er iedere week bekeuringen vallen wegens venten zonder vergunning. Het verheugt spreker, dat me vrouw Van der Swan-de Kiewit naar de ventvergunning vraagt en hij zegt bij zich thuis ook, dat men dit moet doen, maar dan komen de mensen niet meer terug. Het is goed in voorkomende gevallen de politie te waarschuwen. De VOORZITTER zegt voorts, dat het mogelijk zou zijn, over eenkomstig de wens van sommige leden, het afdelingsonderzoek van de begroting te doen plaatshebben op 8 in plaats van op 2 December, maar dat dan de tijd tussen de afdelingsvergade ring op 8 en de behandeling van de begroting op 22 December betrekkelijk kort wordt. Nadat is gebleken, dat negen van de aanwezige raadsleden er vóór zijn het af delingsonderzoek op 8 December te doen plaatshebben, wordt daartoe op voorstel van de Voorzitter zonder hoofdelijke stemming besloten. Hierna sluit de VOORZITTER, te 21.20 uur, de vergadering. Typ:F.R. Colls Aldus vastgesteld door de R-ad der gemeente 3oest in: zijn openbare vergadering van 2-3 Fe bruari 1953 De Secretaris, De Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 272