tfr. 13. 22 December 1952 116 NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Maandag 22 December 1952, des voormiddags te 9.30 uur. VOORZITTER: de Burgemeester, de heer Mr. S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS: de heer P.C. Groot, loco-Secretaris. Tegenwoordig de leden: J, van den Arend, mevrouw ThJBungener- Odinot, H.J.S.Clemens, T.Dorresteijn, K. de Haan, A.P.Hilhorst R.Hilhorst, G.Kruijff, mevrouw S GLandweer-de Visser, J.W. Ooms, mevrouw S.M.Polet-MuslerJ„ASchaafsma, W.Schimmel, M.M. van Wely, A.A. van Winden, W.G. van Zadelhoff en J.D.L. Zoetelief Afwezig met kennisgeving de leden: C.J. Schaddelee en mevrouw H.A.E.K. van der Swan-de Kiewit. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Voorts deelt hij mede, dat mevrouw Van der Swan-de Kiewit en de heer Schaddelee met kennisgeving afwezig zijn. 160. Vaststelling van de notulen der vergadering dd. 14 November 1952. Deze notulen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 161. Ingekomen stukken. a. Schrijven van de Commissaris der Koningin in deze provincie, waarbij wordt toegezonden een uittreksel uit het Koninklijk Besluit van 18 November 1952, nr. 9, houdende opnieuw- benoeming met ingang van 1 December 1952 van Mr. S.P. Baron Bentinck tot Burgemeester van deze gemeente. b. Schrijven van de Commissaris der Koningin in deze provincie, inhoudende de mededeling dat Mr. S.P.Baron Bentinck op 2 December 1952 in zijn handen de eden, voorgeschreven bij art.72 der gemeentewet heeft afgelegd. De heer CLEMENS wenst namens de fractie van de K.V.P. de Burgemeester - en met hem de gehele gemeente - met diens herbenoeming van harte geluk. Het ambt van Burgemeester is in deze zorgvolle tijd zeker geen sinecure en van ganser harte hoopt spreker, dat de Burgemeester in het komende tijds bestek van zijn werk de voldoening zal ondervinden, die hij ervan verwacht. Moge de Kerstgedachte, zo zegt spreker, spoedig inderdaad worden gerealiseerd op deze aard, zodat de Burgemeester in zijn nieuwe ambtsperiode zijn beleid zal kunnen voeren in het beeld van de waarachtige vrede! De heer SCHAAPSMA wenst de Voorzitter ook namens de anti revolutionaire raadsfractie van harte geluk met zijn herbe noeming tot Burgemeester van deze plaats en hij doet dit met grote dankbaarheid. Het is zes jaar geleden, dat de Burge meester werd benoemd en over het onder zijn beleid gevoerde bewind kan de Raad slechts verblijd zijn. In dit beleid zit een vaste lijn en het beantwoordt aan de geest van "wijsheid, oprechtheid, bedachtzaamheid en kloekmoedigheid", waarvan in het zoëven voorgelezen formuliergebed sprake is. Spreker heeft het vertrouwen, dat de Burgemeester weet, waar hij de kracht vandaan heeft en zoeken kan. Dit is ook wel gebleken uit het door de Burgemeester gedurende de afge lopen zes jaren gevoerde beleid. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 274