- 22 December 1952 117. De fractie van de Anti-Revolutionaire Partij is daar, met behoud van eigen mening, dankbaar voor en zij hoopt, dat het de Burgemeester in zijn ambtelijke loopbaan goed zal gaan. Maar ook heeft zij de wens - een wens die misschien enigs zins zelfzuchtig is - dat deze Burgemeester nog vele jaren aan het hoofd van deze gemeente zal staan. Het volgende jaar zal er misschien verandering komen in de samenstelling van de Raad, maar op grond van het verleden mag worden ge constateerd, dat in het beleid van de Burgemeester een vaste lijn zal blijven. Het is een promotie tot Burgemeester van een grotere plaats te worden benoemd en spreker zou de Burgemeester zo'n promotie van heler harte gunnen, maar van het standpunt der gemeente beschouwd, zegt hij: Laat Burgemeester Bentinck hier nog maar vele jaren blijven! Spreker hoopt, dat de Burgemeester, en dat ook zijn ge zin, zich steeds zullen kunnen verblijden in het werk, dat hij hier gevonden heeft en dat God zijn arbeid moge zegenen, zodat de gemeente zal groeien in omvang en kracht. De heer VAN WELY wenst eveneens de Voorzitter van har te geluk met zijn herbenoeming tot Burgemeester van deze ge meente. Hij hoopt, dat het de Burgemeester gegeven moge zijn nog vele jaren de vergaderingen van deze Raad in goede ge zondheid en met opgewektheid te blijven leiden en dat hij daarbij de lankmoedigheid zal blijven bezitten, die hij tot dusverre heeft getoond. Mevrouw LANDWEER-de Visser zegt, dat het haar als lid van de christelijk-historische fractie zeker niet zou passen te zwijgen, omdat de Burgemeester deel uitmaakt van haar par tij. Zij feliciteert de Voorzitter van harte met zijn herbe noeming tot Burgemeester, maar deze felicitatie valt terug op de gehele gemeente en in het bijzonder op de C.H.U. De christelijk-historische fractie is zeer dankbaar voor hetgeen de Burgemeester in de afgelopen jaren voor de ge meente heeft gedaan. Als een van de oudste leden van de Raad heeft spreekster vele Burgemeesters zien komen en gaan, maar de komst van deze Burgemeester heeft de gemeente heel wat gebracht en zijn werk is zeker niet onvruchtbaar geweest. Spreekster wenst hem toe, dat God hem verder moge sterken bij de uitoefening van zijn taak, die tegenwoordig niet ge makkelijk is. Moge het U, zo eindigt spreekster, gegeven zijn voort te werken in een tijdperk van vrede. God zegene U en Uw huis De heer KRUYFF zegt, dat het wel een heel vreemde in druk zou maken, wanneer hij, als spreektrompet van de P.v.d.A., zijn gelukwens aan de Burgemeester niet zou voegen bij die van de andere leden van de Raad. Hij doet dit echter niet speciaal namens de P.v.d.A., maar wil er het accent op leggen, dat hij, als een van de vertegenwoor digers van de bevolking van Soest, aan de Burgemeester wil doorgeven de grote vreugde onder de bevolking toen diens herbenoeming bekend werd. Men zei: Dat is fijn, dat is goed. Deze uitlatingen van eenvoudige Soestenaren moeten voor de Burgemeester een voldoening zijn. Zij bewijzen, dat zijn werk wordt gewaardeerd en op de juiste waarde geschat. Men zegt in Soest niet zo gauw, dat het fijn is, wanneer iemand er blijft. Men hoont graag, men heeft veel critiek en men is zuinig met lof. Maar lof is de Burge meester, zij het niet openlijk, maar in het verborgene, ruimschoots toegezwaaid. Spreker persoonlijk verheugt - zich -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 276