- 22 December 1952 -- 118. zich zeer over de herbenoeming van de Burgemeester en namens een groot deel van de bevolking spreekt hij de wens uit, dat de Burgemeester in zijn komende ambtsperiode voldoening zal vinden in het werk, dat hij op zich heeft genomen, en dat hij daarvan rijke resultaten zal mogen zien. Mevrouw BUNGENER-Odinot wil er niet in achterblijven ook harerzijds de Burgemeester met zijn herbenoeming geluk te wensen. Er zijn hier vele woorden van lof gehoord; in haar algemene beschouwingen over de begroting zal zij helaas woorden van critiek mooten laten horen. Daarom zou het niet goed zijn, indien zij alleen maar woorden van lof sprak. Zij hoopt van gan ser harte, dat wanneer de Burgemeester hier nog vele jaren mag zijn, dit een bewijs zal zijn van zijn goede gezondheid en vooral hoopt zij, dat de Burgemeester er toe zal willen mede werken om de vrede te handhaven, waarvan de gehele gemeente Soest slechts welzijn kan ondervinden. De VOORZITTER zegt de Raad dank voor de buitengewoon vriendelijke tot hem gerichte woorden, waardoor hij bijzonder is getroffen. Met grote dankbaarheid ziet hij terug op de zes jaren, die hij in Soest heeft mogen werken. Het heeft hem bijna doen schrikken, dat deze zes jaren zo ontzettend gauw zijn omge gaan; in zijn herinnering is het nog zo kort geleden, dat hij hier kwam en toch is het al weer zes jaar. Met grote dankbaar heid ziet hij terug op de tijd, dat hij hier heeft mogen werken. Die dankbaarheid geldt natuurlijk in de eerste plaats jegens God, Die dit alles zo beschikt heeft, maar ook zegt hij de vertegenwoordigers van de burgerij, zoals zij in de Raad zitten, dank, dat zij hem het werk hier zeer aangenaam hebben gemaakt» Het is immers voor een Burgemeester van zeer groot belang, dat een Raad prettig en eerlijk wil samenwerken met het gemeente bestuur De afgelopen zes jaren zijn niet gemakkelijk geweest en het zal wel niet zoveel gemakkelijker worden, maar toch gelooft spreker, dat de gemeente, ondanks alle moeilijkheden, een goede zes jaar tegemoet kan gaan. Het is niet belangrijk, dat het in het leven altijd gemakkelijk gaat. Bestuurders hebben een dienende taak; zij moeten de gemeenschap en den naaste dienen en moeten hun gehele werk doortrekken in de geest van liefde, die met het Kerstfeest dichterbij wordt gebracht. Dan komt de vrede, de Kerstvrede, die uit liefde geboren is, ook wel. Dames en heren, zo zegt spreker, ik dank U zeer voor Uw vriendelijke woorden. U heeft dingen aan mijn adres gezegd, die, naar ik geloof, niet helemaal verdiend zijn. Maar ik ben heel dankbaar voor hetgeen mij in persoonlijk contact in de afgelopen jaren gegeven is. Het werk van een Burgemeester heeft vele zakelijke zijden, maar het zou geen charme hebben, wanneer achter al die zakelijke dingen niet voortdurend de mensen en groepen van mensen stonden, waarmede hij te maken heeft. En het is de grote charme van het besturen van een gemeente van de omvang van Soest, dat zij nog net niet te groot is om van al deze groeperingen op de hoogte te blijven. Hierna worden de stukken a en b aangenomen voor kennis geving c. Mededeling dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd - de -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 278