22.December 1952 119» de gemeentebegroting en bedrijfsbegrotingen 1952. Deze mededeling wordt aangenomen voor kennisgeving. d. Verzoek van het lid mevrouw ThJBungener-Odinot inzake toekenning Kerstgratificatie aan arbeiders in de gemeen telijke Sociale Werkvoorziening, met antwoord van B&W. De VOORZITTER zegt, dat de Raad het antwoord van B&W heeft kunnen lezen. Het College heeft zich in verbinding gesteld met de Minister. Mevrouw BUNGENER-Odinot is blij, dat het College dit ge daan heeft en zij hoopt, dat er een gunstig antwoord zal komen, want het gemiddelde loon is 34,en dan is het toch wel op zijn plaats deze mensen een Kerstgratificatie te geven. Voor het geval de Minister afwijzend mocht beschikken, vraagt spreekster of het mogelijk is levensmiddelenbonnen te verstrekken, opdat deze mensen een stukje vlees op tafel kunnen krijgen. Mevrouw LANDWEER-de Visser zegt Zaterdagochtend de aan vullingsagenda te hebben ontvangen en daardoor het antwoord van B&W niet meer te hebben kunnen lezen. Is het niet moge lijk voortaan de agenda een ietsje vroeger te zenden? De brief van mevrouw Bungener-Odinot is op 16 December binnengekomen. De VOORZITTER zegt, dat de brief, die inderdaad pas op 16 December is ingekomen, met grote spoed is behandeld en dat het onmogelijk is geweest dit nog eerder te doen. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het antwoord van B&W besloten. e. Verzoek van het lid mevrouw ThJBungener-Odinotom ver hoging post versterkende middelen begroting M.H. met antwoord van B&W. De VOORZITTER zegt, dat deze brief op een misverstand berust. De post voor versterkende middelen is namelijk ge lijk gebleven, al suggereert de redactie, dat hij verlaagd is. Het volgende jaar zal de post anders worden geredigeerd. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het antwoord van B&W besloten. De VOORZITTER doet hierop mededeling van het volgende schrijven: "Gevolg gevende aan een op de Ouderavond geuite wens tot aanstelling van een vakonderwijzer voor Lichame lijke Oefeningen, verzoekt de Oudercommissie van de O.L. School "Kerkebuurt" U met de meeste nadruk een dergelijke aanstelling voor de Openbare Lagere Scholen te Soest in overweging te willen nemen." Op voorstel van de Voorzitter wordt zonder hoofdelijke stemming besloten dit schrijven te stellen in handen van B&W om prae-advies. Mevrouw POLET-Musler stelt voor te vergaderen tot half één, vervolgens van twee tot half zes en daarna de verga dering voort te zetten te half acht. De VOORZITTER gaat hiermede gaarne accoord. 162.Voorstel om in beginsel in te stemmen met de uitvoering van een werkgelegenheidsobject(1-229/1126). Mevrouw BUNG-ENER-Odinot vraagt, of de werken zullen worden uitgevoerd in het vrije bedrijf, zodat het volle loon wordt betaald. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 280