22 December 1952 120. De heer SCHAAFSMA vestigt de aandacht op drie punten; 1 dat het normale bedrijf op de normale wijze wordt inge schakeld 2. dat de lonen en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden volkomen in overeenstemming zullen zijn met hetgeen in de diver se regelingen voor het bouwbedrijf en anderszins is vastge steld 3. dat de werken werkelijk een vermeerdering van de hoeveel heid werk zullen zijn, zodat er geen werken op worden gebracht, die toch zouden moeten gebeuren of die nog uitgesteld kunnen worden. Indien de Raad in beginsel besluit dit aanbod te aanvaar den, is het billijk deze drie eisen te stellen. Spreker vraagt zich af, of het wel nodig was hiervoor een coördinatie-college voor Openbare Werken in te stellen.Er zijn reeds een massa instanties en colleges van rijkswege ingesteld en het komt spreker voor, dat de overheid haar handen wat te ver uitstrekt. Met het voorstel van B&W kan spreker zich overigens ver enigen. De heer R. HILHORST kan zich met de voorliggende plannen volkomen verenigen. Hij spreekt er zijn voldoening over uit, dat de gemeente Soest plannen klaar heeft, want indien dit niet het geval ware, zou er van werkverruiming weinig terecht komen. Spreker geeft het College in overweging om,als het enigs zins mogelijk is, dit plan enigermate uit te breiden. Men wil de riolering leggen van de Koninginnelaan naar de Vredehofstraat Het is natuurlijk de bedoeling tot de Noorderweg. Is het niet verstandiger, zo vraagt spreker, de riolering te laten door lopen tot de Stadhouderslaan? De Noorderweg zal verbreed moeten worden, want deze weg is er slecht aan toe, maar wanneer de riolering niet wordt doorgetrokken tot de Stadhouderslaan, is te voorzien, dat de Noorderweg verschillende malen zal moeten worden verbeterd alvorens de riolering erin komt. Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt, of het niet mogelijk is het rioleringsplan verder uit te werken, zodat de plannen, wanneer er weer gelegenheid komt voor werkverruiming, kant en klaar zijn. De VOORZITTER zegt, dat dit werk inderdaad wordt uitge voerd als normaal, vrij werk. Er zullen echter wel enige voor waarden worden gesteld. Naar spreker meent zal de aannemer zijn mensen moeten nemen uit de bij het arbeidsbureau ingeschreven werklozen, maar deze zullen tegen normaal loon en volgens de voorwaarden van de arbeidsovereenkomsten hun werk moeten ver richten. Dit project is een afgerond geheel, maar het ligt in het voornemen van het College er een nieuw project aan toe te voegen en daarin op te nemen de Noorderweg. Het zou niet ver standig zijn de reeds ingestuurde plannen te wijzigen, omdat dit de zaak zou vertragen, maar in overleg met het Ministerie wordt alweer een vervolg aan deze riolering voorbereid, waarin*de Noorderweg is begrepen en het is mogelijk, dat die onmiddellijk hierna tot uitvoering zou kunnen worden gebracht. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 282