22 December 1952 121 De Regering heeft het de gemeente iets vergemakkelijkt door de kosten hij voorbaat op zich te nemen van de ambtenaar van Gemeentewerken, die dit verder moet uitwerken. De door de heer R. Hi-lhorst uitgesproken waardering zal spreker overbrengen aan de dienst Gemeentewerken, die ondanks enorme drukte en kleine bezetting, kans heeft ge zien deze zaak tijdig voor elkander te krijgen. In antwoord aan de heer Schaafsma zegt spreker, dat het inderdaad werken betreft, die anders niet zouden worden uitgevoerd. Een voorwaarde van de Regering is, dat de ge meente er thans niet toe zou kunnen komen dit werk uit te voeren. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel besloten. Op voorstel van de heer Ooms wordt besloten de begro ting als laatste punt van de agenda te behandelen. 163. Voorlopige vaststelling van de rekening van het gemeentelijk woningbedrijf over 1948/1949- Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt de rekening overeenkomstig het voorstel voorlopig vastge steld 164. Verzoek van de Benzine- en Petroleum Handel Maatschappij, N.V. te Amsterdam, om ontheffing van het bepaalde in de verordening ex art. 4, 1e lid, 2e der Hinderwet, ten be hoeve van de oprichting van een ondergrondse benzine bewaarplaats van meer dan 6000 1. aan de Amersfoortse- straat te Soesterberg. (1-226). De heer CLEMENS vraagt, of dit de plaats is naast het perceel van de arts Splinter, of waar op het ogenblik de sigarenwinkel is van Struve. Spreker meent, dat de "Shell" het eerst aan bod was bij de sigarenwinkel van Struve. Spreker vraagt, of dit nog steeds in onderhandeling is of dat de zaak aan kant is. De VOORZITTER zegt, dat B&W daarvan niets weten. Het is een zaak, die tussen de Rijkswaterstaat en de Buurt spoorwegen en de "Shell" hangt, maar spreker weet niet of het doorgaat. Het thans in behandeling zijnde verzoek be treft de oprichting van een benzinebewaarplaats naast het perceel van Dr. Splinter. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel besloten. 165. Voorstel tot goedkeuring van de tarieven voor slachtingen in de Centrale Slachtplaats. (IV-232) De heer VAN WELY zegt, dat het bestuur van de slagers vereniging op enige punten aanmerking heeft gemaakt en vraagt, of het ten aanzien van de slachtlonen voor varkens boven 150 kg mogelijk is, tegemoet te komen aan de wensen van dit bestuur en het tarief niet hoger te stellen dan 5,75 en 6,75. De heer ZOETELIEF zegt, dat procentsgewijze de ver hoging voor lichtere gewichten van varkens wat hoger is dan bij de zwaardere gewichten, maar dat dit wordt opge heven door de rechten voor koeien en paarden. Te Baarn, waar nog geen verhoging heeft plaats gehad, is het ta rief 5 cent per kg. hoger. Het gemiddelde bedroeg - er -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 284