22 December 1952 122. er gedurende drie weken per koe achtereenvolgens ƒ,16,80, ƒ.16,25 en ƒ.16,70, terwijl het in Soest ƒ.10,plus ƒ.4,of ƒ.14?bedraagt. Deze lagere prijs heft het bezwaar van de hogere prijs voor varkens in het lagere gewicht wel op. Wanneer een tarief wordt ingesteld naar verschillende klassegewichten en de grenzen liggen bij 80 en 150 kg., is een varken van 81 kg. verhoudingsgewijze veel duurder van slachten dan een zwaarder varken. De wethouder VAD DEN AREND zegt, dat de vraag van de heer Van Wely al uitstekend is beantwoord door de heer Zoetelief. Bij een koe of paard wordt minder betaald dan in de omliggende gemeenten; voor varkens is het iets hoger en door elkander komt het op hetzelfde neer. De heer SCHIMMEL brengt hulde aan het bestuur van de slachtplaats. Als commissaris heeft hij enkele vergaderingen kunnen bijwonen en hij moet zijn waardering uitspreken voor het geen tegen een kleine beloning wordt gepresteerd door de mensen, die op de slachtplaats werken. Ook heeft hij waardering voor de moed van de aandeelhouders om dit bedrijf steeds te blijven voeren. De belangen van de slagers te Soest worden op voor hen voordelige wijze behartigd. Hierna wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 166. Verzoek om vergoeding van reiskosten, als bedoeld in artikel 13 der Lager Onderwijswet 1920. De wethouder DE HAAN deelt mede, dat van een inwoner te Soesterberg een verzoek is ingekomen om een vergoeding volgens artikel 13 van de lager-Onderwijswet voor het vervoer van schoolkinderen. Het verzoek is pas kortgeleden compleet geraakt, het gaat om een vergoeding van ƒ.10,per maand en het is van belang, dat spoedig een beslissing wordt genomen, omdat het de verzoeker anders geld zou kosten. Mevrouw BUNGENER-Odinot is in vertrouwen op de wethouder bereid voor het voorstel te stemmen, maar wijst er op, dat de Raad, wanneer het na de begroting ware behandeld, de desbe treffende stukken zou hebben kunnen inzien. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 167. Bedrijfsbegrotingen en gemeente-begroting voor het dienstjaar 1953. Hierbij zal tevens worden behandeld een voorstel tot vast stelling van het bedrag per leerling, als bedoeld in art.55bis der L.O.-wet 1920. (1-227/1116). Algemene beschouwingen De heer CLEMENS wil bij deze laatste begrotingsbehandeling door de Raad in zijn huidige samenstelling gaarne hulde brengen aan B&W voor hun werk in het afgelopen jaar. Hun taak is zeer zeker niet gemakkelijk geweest, maar zij hebben die steeds met vreugde vervuld. Spreker dankt hen daarvoor en betrekt in deze dank de ambtenaren met hun respectievelijke afdelingschefs, die het de Raad mogelijk hebben gemaakt de begroting te behandelen vóór het nieuwe begrotingsjaar is aangebroken. - Vanzelfsprekend -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 286