22 December 1952 123. Vanzelfsprekend betrekt spreker in deze hulde - hij heeft hiermede tot het laatste gewacht - ook de hooggeachte Gemeente secretaris, die helaas, ongetwijfeld tot zijn grote spijt, de laatste begrotingsbehandeling in zijn ambtsperiode niet kan medemaken. Dit zal een zwarte dag voor hem zijn. Spreker brengt hem hulde en dank en wenst hem een spoedig en algeheel herstel toe In de Raad zijn in de afgelopen vier jaar slechts weinig mutaties geweest. Alleen is de heer Burgwal plotseling ge- eclipseerd. Het gaat de Raad vanzelfsprekend niet aan wat daarvan de reden is, politieke, gezondheidsredenen of wat ook, maar hij is vervangen door het vroegere raadslid, mevrouw Bungener-OdinotDe Raad zag haar voor die tijd wel op de pu blieke tribune. Bij alle verschil in opvattingen en overtui ging wil spreker toch zeggen, dat een betoog van mevrouw Bungener, dat altijd gepaard gaat met een beminnelijke glimlach, vanuit haar raadszetel hem heel wat symphatieker in de oren klinkt dan haar gegrom op de publieke tribune. Voor de Raad heeft spreker grote waardering. De samen werking tussen de constructieve partijen is in de laatste jaren hecht geweest. Met grote energie hebben zij de zaken aangepakt en ondanks alle verscheidenheid - een Raad is nu eenmaal een heterogeen gezelschap - hebben zij, als het er op aankwam, één lijn getrokken. Gehoopt moet worden, dat de nieuwe Raad het zelfde zal doen* Al is er vanzelfsprekend van buitenaf wel eens critiek op uitgeoefend, men denke slechts aan de volgende versregels. Lastert domheid of haat, Weet; wie de wespen gonzen laat, Doen zij nog het minste kwaad. Komende tot de begroting merkt spreker op, dat in beide afdelingen is gesproken over het daarin ontbreken van de per soonlijke noot. Men zou kunnen zeggen, dat de persoonlijke noot van B&W is gekristalliseerd in één woord: V/ij moeten zuinig zijn! De gemeente heeft een schuld van ongeveer zeven millioen of van ƒ.278,per hoofd van de bevolking. Dit doet een raadslid wel even schrikken en spreker denkt aan iemand, (die hij per soonlijk zeer goed heeft gekend)die voor de spiegel ging staan, en voor zichzelf de hoed afnam, omdat hij kans had ge zien zo'n grote schuld te maken. De schuld van de gemeente is echter niet zo onrustbarend, omdat zij een groot huiseigenaar is, terwijl zij vroeger slechts weinig woningbezit had. En wanneer zij schulden heeft doordat zij woningen heeft gebouwd, is dat niet verontrustend. Soberheid is gewenst en Openbare Werken heeft ook dit keer weer de grootste klap gekregen. Vele raadsleden zouden bij de behandeling van de begroting gaarne met wensen naar voren zijn gekomen, maar dit is tengêvolge van de financiële draag kracht van de gemeente bij voorbaat uitgesloten. Niettemin wil spreker als wens naar voren brengen de verbetering van de Kampweg, waarvoor hij de instemming heeft gekregen van de gehele tweede afdeling en zelfs de voorzitter van deze afdeling zag wel in, dat de toestand van deze weg zeer slecht is, al heeft hij het niet onmiddellijk naar voren ge bracht - Een -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 288