22 December 1952 - - 1 24 Een andere wethouder, die zo vriendelijk was, toen er geen bus meer ging, spreker spontaan na afloop van een vergadering der Gascommissie met zijn auto naar huis te brengen, erkende, dat de toestand van de weg onhoudbaar is. De derde wethouder houdt er van de Raad blij te maken met een dode mus. Hij zegt: Wanneer er eventueel nog een postje overschiet, wordt de berm opge knapt. Spreker is echter bang, dat hetgeen overschiet niet zeer veel zal zijn. Vroeger heeft hij op die berm nooit aanmerking ge maakt, al was hij slecht, maar nu er zo'n intensief verkeer is, wat ieder moet beamen, is de toestand levensgevaarlijk. Wie meent dat dit niet zo is, is niet op de hoogte. Het verheugt spreker, dat het voorste gedeelte van de Kampweg wordt opgeknapt, maar dit gedeelte heeft het het minst nodig, want al is het er een modderpoel, daar is enigszins een verhoging aangebracht. Maar achter op de Kampweg ligt de weg hoger dan de berm. De toestand is daar onhoudbaar en spreker zou zich niet verantwoord achten, wanneer hij niet hierop wees. Spreker weet niet of de vroegere Batenburglaan naar de Gemeentesecretaris was genoemd, maar hij ziet de wethouder ont kennend het hoofd schudden. De Secretaris is in Soesterberg een zeer geziene figuur. Hij is er de stuwer geweest voor het oprichten van de vrijwillige brandweer, van Soesterbergs Bloei en heeft er veel werk voor gedaan. Hu er een nieuwe weg wordt geprojecteerd tussen de Generaal Winkelmanstraat en de Postweg wil spreker B&W in overweging geven deze straat te noemen naar de man, die ruim veertig jaar in gemeentedienst is geweest en naar sprekers overtuiging met groot succes. Gaarne zou hij zien, dat op de straatnaambordjes de antecedenten van de genoemde functionaris werden vermeld en dat die naam vereeuwigd werd. Het Woningbedrijf baart ongetwijfeld het gemeentebestuur wel de grootste zorgen. Wanneer er in Soest 773 woningzoekenden zijn, is dat heel erg. Maar de Burgemeester heeft alles gedaan wat mogelijk was om zoveel mogelijk woningen te krijgen, waarvoor spreker grote waardering heeft. Dat van hogerhand aan de ge meente Soest te weinig bouwvolume wordt gegeven is jammer, maar spreker is er van overtuigd, dat de Burgemeester cr achterheen zal zitten om dit te verbeteren. Hij wil echter een beroep doen op het College, dat er eindelijk zullen komen wat grotere wo ningen voor grotere gezinnen. Do mening, dat een gezin gemiddeld twee kinderen heeft, is reeds lang door de deskundigen achter haald, want in werkelijkheid is het 4? 5. Spreker hoopt, dat B&W hieraan hun aandacht zullen wijden, evengoed als aan de ouden van dagen. Yoor het werk van de politie heeft spreker grote waarde ring. Dat vandaag of morgen de Bescherming Burgerbevolking aan de orde komt, zal iedere rechtgeaarde Nederlander ten zeerste toejuichen. Wanneer cr een catastrophe zou komen, is het immers van het grootste belang, dat maatregelen zijn ge troffen om de bevolking te beschermen. In de krant heeft spreker gelezen, dat Den Haag in verband met do Bescherming Burgerbevolking 88 politieagenten meer krijgt. De Wethouder DE HAAN: Dat is Den Haag! Do heer CLEMENSDie opmerking is volkomen juist, want wie het dichtst bij hot vuur zit warmt zich het best. Maar ook Soest zal moeten trachten zijn politiecorps opgevoerd te krijgen, bij voorbeeld tot 50 man, al is dit nog te weinig. - Wat -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 290