22 December 1952 125- Wat de criminaliteit betreft, stuat Soest niet in een al te beste geur. Hier kan echter geen verwijt worden gemaakt aan de politie. In Soesterberg zijn drie politieagenten en dat de fa brikanten daar klagen over te weinig politietoezicht is vol komen begrijpelijk. En te Soest is het precies hetzelfde. Verder juicht spreker het toe, dat van rooms-katholieke zijde is getracht te komen tot verzorging van het rooms- katholieke gedeelte van de bevolking. Zeer tot zijn genoegen heeft hij gelezen, dat van protestants-christelijke zijde het zelfde zal gebeuren en er is ook reden een opmerking te maken, dat men zal trachten van de kant van Humanitas dit te ver krijgen. Men kan dit slechts toejuichen, want daardoor zal de verzorging van de gezinnen veel beter zijn. Spreker weet niet - de politiek is grillig - of hij na de verkiezing nog deel zal uitmaken van de Raad en daarom acht hij het nu op zijn plaats een waarschuwend woord te laten horen in verband met Soesterberg. Men leest van annexatie hier en annexa tie daar. Soesterberg zit tussen twee buffers: Amersfoort en Zeist, en spreker voelt er niet voor doodgedrukt te worden. Zeist heeft, door zijn opdringen op Soesterberg aan, de meeste animo en ook de beste troeven in handen. Soesterberg krijgt gas uit Zeist. Er is een rapport van de Directeur van het Gas bedrijf over het leveren van gas aan Soesterberg van uit Soest, maar de consessie moet twee jaar van te voren worden opge zegd en voor zover spreker begrepen heeft, zal dit niet meer gebeuren vóór 1953. Dit spijt hem zeer, want hiermede zou al thans één troef uit handen van Zeist zijn geslagen. Indertijd heeft de Raad geld gevoteerd voor het kopen van grond ten behoeve van het vlieg-medisch centrum en in ruil voor deze grond zou de gemeente grond krijgen voor een be graafplaats. Maar nu blijkt, dat daaromtrent in het geheel geen zekerheid bestaat. Is die transactie wel erg "kauf- mannisch" geweest? Wanneer de gemeente Zeist toestemming weigert daar ter plaatse een zuiveringsinstallatie en een kerk hof te maken, zit Soest met waardeloze grond, die betaald is met de voor het vlieg-medisch centrum aangekochte grond. Spreker hoopt, dat deze zaak, ook uit een oogpunt van piëteit, spoedig tot een oplossing komt. Laten Soest en Soesterberg, zo eindigt spreker zijn rede, steeds zoeken naar hetgeen bindt en niet naar wat scheidt; dan staan zij gemeenschappelijk sterk om een aanval met succes tegen te houden. De heer OOMS dankt het College voor zijn goede samenwerking met de gemeenteraad. In het bijzonder dankt hij daarvoor de Voorzitter, die op de vergaderingen van de Raad steeds ieder een het voile pond heeft willen geven. Het ambt van Burge meester is geen sinecure. Vroeger kreeg men wel de indruk, dat een Burgemeester soms vanuit de departementale sfeer te Den Haag werd aangeraakt door een toverstaf. Thans heerst dikwijls de indruk, dat de Burgemeester door een tang in de ban wordt gehouden en het wordt moeilijk als Burgemeester te fungeren, daar allerlei regelingen vanuit Den Haag de eerste burger gevangen en gebonden houden. Deze betreurenswaardige figuur wordt in zijn, tengevolge van de veranderde maatschappelijke structuur, weinig benijdenswaardige positie beschreven in de roman "De heer van Jericho" door Edmond Nicolas, een boek - dat -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 292