22 December 1952 127. van B&W van deze gemeente met meer zekerheid omtrent de toe komst zal kunnen regeren. Betreurd moet worden, dat het eigen belastinggebied van de gemeenten zo ontzaggelijk is inge krompen, waardoor zij steeds meer zijn gebonden aan de richt lijnen en aan de maatregelen van de Regering. Onlangs heeft spreker de begroting van een middelgrote gemeente van 25 jaar ge leden in handen gekregen, waarbij hem is gebleken, dat er toen, juist door die grotere armslag, in het bestuur van een gemeente veel meer romantiek was. Maar bij de bestaande toestand, die niet anders zou kunnen zijn, heeft men zich neer te leggen. Voor het beleid van de Burgemeester en het College van B&W heeft de anti-revolutionaire fractie de grootste waarde ring. Dit betekent niet, dat zij met het gevoerde beleid in alle opzichten accoord kan gaan. Zo moet spreker - en hij weet dit te doen namens een groot aantal inwoners der gemeente - zijn te leurstelling uitspreken over het toestaan van een concours op Zon dag. De anti-revolutionaire fractie ziet de Zondagsheiliging als een gebod Gods. De Zondag is niet een dag der mensen, het is Gods dag, die de mensen moeten besteden in Zijn dienst en tot eer van Hem- Zij hoopt dan ook, dat in het komende begrotingsjaar met de Zondagsheiliging ernstig rekening zal worden gehouden en dat op Zondag geen toestemming meer zal worden verleend voor het houden van een concours, waarvan zelfs de omwonenden last hebben ondervonden. De woningbouw speelt in de begroting begrijpelijkerwijze weer een zeer grote rol. In het afgelopen jaar hebben de raadsleden dikwijls hun stem moeten geven met in het hart het neen en op de lippen het ja. De woningbouw blijft een zaak van de eerste orde, omdat een woning kan betekenen een gezond gezinsleven, terwijl woningmisère kan betekenen een gezinsleven, dat dérail leert of dat al gedérailleerd is. Evenals de heer Clemens verheugt het spreker, dat het College in het afgelopen jaar heeft gedaan wat mogelijk was om de woningbouw in deze gemeente te bevorderen en hij hoopt, dat de woningbouw ook in 1953 voor het College een zaak van de eer ste orde zal blijven. De gemeente gaat in dit verband gebukt onder zware financiële lasten, maar prevaleren moet het gezonde ge zinsleven, daar het gezin de cel is van de samenleving. In deze begroting zit weinig muziek en met name Openbare Werken heeft een veer moeten laten. Vooral Openbare Werken staat in de belangstelling van de ingezetenen, maar vertrouwd mag worden, dat zij zullen inzien, dat het bestuur van de gemeente doet wat het kan. Met name is van belang, dat met voort varendheid wordt gewerkt aan het tot standbrengenv an de riolering, waarvan in de begroting ook sprake is. De anti-revolutionaire fractie, die blij is, dat er in de begroting niet nog meer is besnoeid, kan zich daarmede globaal genomen verenigen. Wanneer men alleen let op de hoge bedragen van de leningen, verkrijgt men een onjuist beeld, want daartegenover staat een tegenwaarde in de vorm van woningen. Ook dit jaar hebben zich in de gemeente enige voor haar zeer geëigende industrieën gevestigd. Spreker dankt het College, dat het ook op dit punt heeft gedaan wat het kon doen, omdat voor de gemeente geëigende industrieën betekenen werkge legenheid voor haar inwoners. Gehoopt mag worden, dat het College op dezelfde weg zal voortgaan. De aanwezigheid - van -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 296