- 22 December 1952 128. van industrie iïi de gemeente is van het allerhoogste belang, want zij alleen kan een groot deel van de inwoners geven datgene waarop ieder mens recht heeft en dat het gezins leven ten goede komt, namelijk werk. Het zal nimmer mogelijk zijn alle gemeentenaren binnen de grenzen van de gemeente werk te geven, maar dat het dit jaar een stap nader is ge komen om althans een deel van de werknemende bevolking door werk/zijn brood te laten verdienen, stemt tot verheugenis. De anti-revolutionaire fractie hoopt, dat met name ook het aantrekken van kleine industrieën urgent zal blijven in het College De heer VAN WELY acht het in tegenstelling tot de heer Ooms van belang, dat B&W behalve een technische ook een per soonlijke beschouwing over de begroting geven. Aan de plannen met Vredehof heeft spreker zijn stem gegeven onder het beding, dat er binnen afzienbare tijd zou worden gebouwd. Het is verheugend, dat er voor een bedrag van ƒ.50.000,reeds terreinen zijn verkocht. Niettegenstaande er van wordt gewaagd, dat er flatwoningen gebouv/d zullen worden, is de Raad onbekend gebleven met de gang van zaken en heeft hij niets gehoord, omtrent de belangstelling, die zou bestaan voor het bewonen van deze flatwoningen. Inlichtingen waren te bekomen bij de heer Lenssen, maar nadere inlichtingen hebben de Raad niet bereikt. Tot zijn genoegen heeft spreker gelezen, dat maatregelen zullen worden genomen tot het snoeien en kappen van bomen en hij verzoekt in 1953 aandacht te schenken aan klachten van bewoners over het belemmeren van het binnentreden van licht door de kronen van bomen. Op prijs zou spreker het stellen, indien van het rapport van het Staatsbosbeheer en Gemeente werken mededeling zou worden gedaan aan de Raad. Met de voorgenomen betegeling van trottoirs zal in een gedeelte van Soest-Zuid half werk worden verricht. Het zou aangenamer zijn, indien het werk werd afgemaakt, vooral wanneer het slechts kleine gedeelten betreft, zoals in de Prins Hen driklaan en in de Anna Paulownalaan. Het is jammer, dat op de ene plek het werk wordt gestaakt en op een ander gedeelte wordt begonnen, zodat men op verschillende plaatsen in de gemeente half werk krijgt, want ook in Soest-Zuid zal het werk niet ge heel en al in een jaar tijd tot zijn recht kunnen komen. Tot zijn genoegen heeft spreker gelezen, dat in 1953 een voorstel zal worden ingediend tot een afdoende regeling met betrekking tot de gevaarlijke situatie bij de autobushalte Eiken laan en bij de splitsing Kerkstraat-Birkstraat-Soesterbergse- straat, waarbij met het ontwerp-uitbreidingsplan Soest-Zuid rekening zal worden gehouden. Toen spreker verleden jaar op maatregelen heeft aangedrongen, heeft het College geantwoord, dat het samenhangt met het uitbreidingsplan en dat daarop niet vooruitgelopen kon worden. Spreker gelooft, dat men thans in dezelfde omstandigheden verkeert. Er moet rekening worden gehouden met het uitbreidingsplanmaar toch komt er een voorstel van het College in 1953 om maatregelen tot het voor komen van ongelukken te nemen. Iedere week en soms iedere dag gebeuren er in dit drukke gedeelte ongelukken, zodat het treffen van maatregelen zeer urgent is. in de gemeente óoest - Tot - Aanvulling goedgekeurd st

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 298