i»- 59 INHOUDSOPGAVE VAN DE NOTULEN VAN DE BAAD DER GEMEENTE SOEST, OVER HET JAAR 1952. BEVORDERING GROEI EN ONTWIKKELING. -2.07.12 Plaatsing van een verkeers- huis in het rosarium t/o Gemeentehuis Behandeling en goedkeuring plannen tot stichting van een verkeershuis 30 Jul 52 22 Dec 52 67/69 165 GROOTTE RESP. -2.07.151 BEGRENZING VAN HET GEBIED. Opmerking raadslid Clemens i.v.m. bestaande mogelijk heid annexatie Soesterberg. 22 Dec 52 125 en 1; NAAMGEVING VAN STRATEN; STRAATNAAMBORDJES, -2.07.155.2 Benaming "Moerbessenberg" voor verbindingsweg Kampweg met de Gen.Winkelmanstraat Vraag raadslid Clemens nieuwe weg, geprojecteerd tussen Gen.Winkelmanstraat en Postweg, te noemen naar Secr. Batenburg 28 Mei 52 22 Dec 52 124 SAMENWERKING, -2.07.25 Gemeenschappelijke regeling met Hoogland inzake uitoe fening bouw- en woningtoe zicht en het algemeen toe zicht op de openbare werken in die gemeente door de dienst Gemeentewerken Soest 9 Mei 52 24/25 BETREKKINGEN VAN FINANCIËLE AARD. -2.07.28 Financiële verhouding tussen rijk en gemeente22 Dec 52 158 Idem22 Dec 52 165 EIGENDOM EN -2.07.551 BEZIT. Beschouwen als privaatrech telijk bezit van de gemeente van een tweetal stroken grond langs een gedeelte van de Klaarwaterweg9 Mei 52 25 Afwijzen van voorstel voor zitter enquête te houden over het houden van kippen en konijnen door huurders van gemeentewoningen50 Jul 52 64/67 Aannemen voorstel Commis sie Grondbedrijf om het hou den van kippen en konijnen toe te staan in van gemeen tewege vastgestelde rennen en hokken50 Jul 52 64/67 Machtiging aan B&W over te gaan tot het verhuren van woningen aan de Moerbessen- berg16 Oct 52 92 Machtiging aan B&W over te gaan tot het verhuren van 155 woningen,16 Oct 52 92-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 2