22 December 1952 129. Tot zijn genoegen heeft spreker gezien, dat de politie en de jeugdwacht zullen worden ingeschakeld om beschadiging van plantsoenen te voorkomen. Maar ook de hoofden der scholen moeten worden aangeschreven, omdat op de scholen liefde voor de natuur kan worden aangekweekt. Spreker heeft bereikt, dat een jongen, vóór hij een bal uit het plantsoen haalde, zijn klompen uittrok, hetgeen overigens de bedoeling niet was, maar met de politie neemt de jeugd gaarne een loopje. Het moet van de jeugd zelf uitgaan en daartoe kan de school de stoot geven. Daar over de kelders aan de Klaarwaterweg klachten blijven voorkomen, acht spreker het gewenst in het begin van 1953? na de natte periode, nog eens een onderzoek in te stellen. Voorts zou hij gaarne zien, dat er bij de verschillende scholen op werd aangedrongen, dat de kinderen in 1953 gebruik maken van het natuurbad. Volgens deskundigen zijn de voornaam ste takken van sport schaatsenrijden en zwemmen. Het valt op, dat er telkenjare zoveel geld aan het natuurbad ten koste moet worden gelegd. Nadat er indertijd bijna een ton aan is be steed, zag het natuurbad er magnifiek uit en verwacht had mogen worden, dat er in de eerste jaren daarna geen kosten voor be hoefden te worden gemaakt, maar telkenjare komt er weer een te kort op de begroting. Gaarne zou spreker eens de rekening van het natuurbad zien, dat zich, naar hij meent, in geen enkel jaar heeft kunnen bedruipen, hoewel er toch ook zomers zijn, waarin veel geld is verdient. Betreffende de politie schrijven B&W in hun antwoord: "Overdag is steeds en 's nachts vrijwel altijd een ambtenaar die kan en mag rijden aan het bureau aanwezig." Met het oog op de vele ongelukken acht spreker het noodzakelijk, dat de agenten die 's nachts op post zitten voorzien zijn van een rijbewijs. In plaats van "vrijwel altijd" zou hij dus liever lezen: steeds Ten zeerste juicht spreker toe, dat de schooltandver- zorging in nieuwe banen wordt geleid. Indien de schooltand- verzorging en de schoolartsendienst samenwerken, kan het slechts strekken tot heil van de jeugd. In 1953 zal een rapport worden overgelegd en gehoopt moet worden, dat in dat jaar de schooltandverzorging ter hand zal worden genomen. Het doet spreker genoegen, dat van een van de scholen het verzoek is gekomen een vakonderwijzer voor lichamelijke oefe ning aan te stellen. Hij hoopt, dat het prae-advies van B&W en het rapport van de consulent voor de lichamelijke op voeding tot het aanstellen van vakonderwijzers zal leiden, want dan alleen zal dit onderwijs tot zijn recht komen. Op het ogen blik is dit absoluut niet het geval; vandaar het request van de oudercommissie van de Kerkebuurt. Het College van B&W heeft in 1952 ongetwijfeld alle moeite gedaan om meer bouwvolume te krijgen; dat dit niet is gelukt, is niet de schuld van het College, dat nu eenmaal geen ijzer met handen kan breken. Gehoopt mag worden, dat pogingen in dezelfde richting in 1953 meer succes zullen hebben. Aan het monument wil spreker niet veel woorden wijden, want het moet strekken ter ere van de gevallenen en dit doel wordt niet bereikt door er veel over te spreken. Wanneer spreker in het station te Amersfoort de koperen plaat in de muur met de namen van de gevallen ziet, staat hij er met geslagenheid voor, evenals voor de marmeren plaat bij - de -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 300