22 December 1952 - -130. de Barciiman Wuytierslaan, waarop de namen van de gefusilleerder. staan. Een zuil in een kustplaats je, die enkele tientallen guldens heeft gekost, ziet spreker met hetzelfde gevoel als een monument, dat duizenden heeft gekost. Herhaaldelijk is aangedrongen op het verwezenlijken van het monument te Soest, maar nu, acht jaar na de bevrijding, weet men nog van niets. Het rosarium is herschapen in een woestenij; het is een speel plaats voor de kinderen geworden. Met belangstelling ziet spreker het door de commissie aan B&W uit te brengen rapport tegemoet, maar de werkwijze en de behandeling, zoals die tot heden is geweest, vindt hij een aanfluiting voor het gemeente bestuur. Het gemeentebestuur had tegen de commissie moeten kunnen zeggen: Wij wensen dat het zo wordt uitgevoerd en het moe op een bepaald ogenblik klaar zijn. Het gemeentebestuur mag niet afhangen van de willekeur van de commissie. Spreker heeft de indruk gekregen, dat het aldus is, maar hij hoopt het verkeerd te zien. De heer KRUYFF richt van de zijde van de P.v.d.A. een woord van dank tot het College, niet alleen voor al het werk, dat dit in het afgelopen jaar heeft gedaan, maar ook voor de wijze, waarop het de Raad steeds is tegemoetgetreden en voor de tijd, die het beschikbaar heeft gesteld om de wensen en verlangens van de Raad aan te horen. Van ganser harte hoopt spreker, dat het College zijn algemene beschouwingen zal willen zien als woorden van iemand, die met een open hart tegenover het College staat. De raadsleden hebben slechts eenmaal per jaar gelegen heid hun hart te luchten en die gelegenheid is er bij de be handeling van de begroting. Wanneer men in een vriendschappe lijke verhouding tegenover elkander staat, zijn echter niet slechts woorden van waardering en bewondering op hun plaats, doch ook wel woorden van critiek of, indien dit woord misschien te sterk is: woorden waarmede gezegd wordt, dat men het liever zus of zo had gezien. Wanneer spreker enkele dingen naar voren brengt, die hem persoonlijk op het hart liggen, betekent dit niet, dat hij het beleid van het College niet heeft gewaardeerd, want dit is zeer zeker wel het geval. Er is zoeven gesproken over politiek fatsoen. Wat dit be treft, heeft het spreker, die een beetje ter zijde van de Voor zitter zit, zodat deze niet altijd direct ziet, dat hij het woord vraagt, getroffen, dat evenals verleden jaar is afgeweken van het algemeen gebruik in gemeenteraden om de fracties in de volg orde van haar grootte het woord te laten voeren. Spreker zou het op prijs stellen, indien aan dit gebruik voortaan ook in deze Raad de hand wordt gehouden. Het is jammer, dat men bij de algemene beschouwingen zo dikwijls ingaat op finesses, die beter zouden kunnen worden be sproken bij de desbetreffende onderdelen van de begroting. Dit zou tijd besparen, omdat dezelfde beschouwingen zullen worden herhaald Het tekort op de begroting voor 1953 is ongeveer ƒ.150.000,hoger dan dat op de begroting van 1952 en ge stegen tot ongeveer 260.000, Dit cijfer geeft ook aan de fractie van de PvdAreden tot grote bezorgdheid. Indien het op deze wijze voortgaat, zou het wel eens noodzakelijk kunnen worden in de toekomst drastische bezuinigingen door te voeren, die een zodanige achterstand in de meest noodzakelijke voor zieningen zouden kunnen medebrengen, dat daardoor de regel- - matige -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 302