- 22 December 1952 132. Meermalen is geantwoord, dat de hieraan verbonden kosten zo hoog waren, dat het gemeentebestuur er vooralsnog niet aan kon beginnen. Meermalen heeft spreker zich in verbinding ge steld met de A.N.W.B., die er bij het College van Gedeputeerde Staten op heeft aangedrongen in Utrecht medewerking te verlenen voor verbetering van de bestaande toestanden en inderdaad van Gedeputeerde Staten bericht heeft gekregen, dat zij bereid zijn subsidie te verlenen voor verbetering op dit punt. Ware het nu niet beter geweest, dat het initiatief tot het aan kloppen bij Gedeputeerde Staten was uitgegaan van het College van B&W? Dan zou Soest deze allerongelukkigste en voorwereld lijke spoorwegovergang kwijt zijn geweest. Er zijn meer verbete ringen van deze zijde naar voren gebracht, speciaal op het ge bied van het verkeer. Deze verbeteringen waren noodzakelijk en zij zijn door het College als noodzakelijk ingezien, maar zij werde tot nu toe steeds ter zijde gelegd in afwachting van het uit breidingsplan. Meermalen is echter gebleken, dat het uit breidingsplan zeer zeker niet doorkruist zou worden met de door spreker gevraagde verbeteringen. Enige jaren heeft spreker gevraagd om verplaatsing van de bushalte aan de Eikenlaan en de heer Van Wely heeft hem daarin het vorige jaar gesteund. Deze verplaatsing was mogelijk ge weest zonder al te hoge kosten, maar zij is nog niet gebeurd. Meermalen ook is door de fractie van de P.v.d.A. het vak onderwijs voor de lichamelijke opvoeding naar voren gebracht. Ook in de laatste afdelingsvergadering is het gebeurd. Het antwoord van B&W maakt de indruk, dat het College niet geheel op de hoogte is van de inzichten en wensen zowel van het onder wijzend personeel als van de ouders. Dat aan de schooltandverzorging heel wat te dokteren valt, is bekend, maar na drie jaar dokteren is nog geen enkel resul taat bereikt. De oorzaken zijn spreker niet geheel duidelijk, maa het College zal zich kunnen indenken, dat bij de Raad langza merhand een gevoel van ongeduld naar voren komt om te weten wanneer deze verzorging zal worden ingevoerd. Bij de behandeling van de begroting voor 1952 heeft spre ker gevraagd om veiligheidsvoorschriften voor openbare bijeen komsten ter voorkoming van brandgevaar. Hieromtrent zou con tact worden opgenomen met de commandant van de brandweer, maar het resultaat van dat contact is spreker niet bekend. De toestand is het vorige jaar niets verbeterd en nog steeds ge vaarlijk. Het vorige jaar is mevrouw Polet-Musler toegezegd, dat een uitgewerkt plan voor de huisvesting van bejaarden zou worden overgelegd. De Raad heeft er daarna niets over gehoord, behalve hetgeen thans in het Afdelingsverslag staat, en het is te vrezen, dat ook deze kwestie de weg naar de doofpot zal opgaan. Het is niet bekend in welke samenstelling de Raad het volgende jaar zal terugkomen en gezien hetgeen in de afgelopen vier-jarige periode is geschied, kan spreker zich niet ont trekken aan een zeker gevoel van onvoldaanheid, dat het de Raad niet mogelijk is geweest meer te presteren dan hij gedaan heeft. Men is begonnen met enthousiasme en men kan niet zeggen, dat er nu een zekere matheid is opgetreden, maar van vele voorgestelde plannen en voorstellingen, die de Raad gehad - heeft, -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 306