- 15 - VERLICHTING- VAN WEGEN. -1.811.111.5 Accoord met voorstel B&W geen wijziging aan te bren gen in de wijze van straat verlichting in de gemeente. 30 Jan 52 1 Opmerking raadslid Ooms over slechte verlichting van de Ericaweg16 Oct 52 98 Door Hoofdinspecteur van Politie uitgebracht rapport betr. toezicht op niet- brandende straatlampen28 Nov 52 103 Straatverlichting in wegen met bomen22 Dec 52 143 VOOR'VERPEN IN WEGEN -1.811.111.91 Verlenen zakelijk recht aan P.U.E.M. voor het hebben van een hoogspanningskabel in de Parklaan en Nieuweweg 28 Mei 52 43 Verlenen zakelijk recht aan P.U.E.M. voor het hebben van een hoogspanningskabel en telefoonkabel door Becke- ringhstraat en Belvedèreweg 28 Nov 52 113 ZORG VOOR MIDDELEN VAN VERVOER TE LAND. -1.811.113 Wachthuisje autobushalte nabij Gemeentehuis22 Dec 52 165/167 VERORDENING OP DE OPENBARE WEGEN, HET OPENBAAR WATER EN DE GEMEENTEKADE -1.811.12 Y/ijziging van de verordening 9 Mei 52 24 Idem16 Oct 52 84 VERKEERSMAATRE GELEN -1.811.122 Spoorwegovergang nabij sta tion Soestduinen9 Mei 52 27 Raadslid van Wely dringt aan op nemen van maatrege len ter voorkoming ongeluk ken nabij autobushalte Eiken laan en verkeerssplitsing Kerkstraat-Birkstraat-Soes- terbergsestraat22 Dec 52 128 Raadslid Kruyff doet mede delingen over verbetering spoorwegovergang Soestdui nen22 Dec 52 132 en 1 B&W stellen plan in voor uitzicht tot oplossing au to bus vraagstuk Soest-Zuid.22 Dec 52 138 VERKEER EN VERVOER OVER TRAM- EN SPOORWEGEN. -1.812 Spoorwegovergang nabij sta tion Soestduinen9 Mei 52 27 Bedienen van spoorbomen door het spoorwegpersoneel30 Jul 52 71/72 ECONOMISCHE AAN GE LEGE ME DEN. -1.82 Verlening subsidie aan Eco nomisch Technologisch Insti tuut voor Utrecht22 Dec 52 165

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 30