- 22 Decemloer 1952 1 34. Het is van "belang, dat een volk, dat een gemeente, ja dat ook het individu op een behoorlijk peil van ontwikkeling komt te staan. Ook Maatschappelijk Hulpbetoon heeft meergeld nodig; het uitgeven daarvan is niet slechts verantwoord, het is een dure plicht, want het spreekt vanzelf, dat een gemeente ver antwoordelijk is voor degenen, die het financieel moeilijk hebben De riolering zal niet onbelangrijke bedragen vragen,maar de uitgaven hiervoor kunnen spreekster slechts bovenmatig verheugen. Reeds in een van de eerste raadsvergaderingen, welke zij heeft medegemaakt, heeft zij naar de riolering gevraagd en steeds heeft zij ten antwoord gekregen, dat riolering in Soes met zijn enorme uitgestrektheid financieel niet mogelijk was. Dat het College thans met het rioleringsproject een begin wil maken, verheugt spreekster bijzonder, misschien we 1 omdat zij er zovele jaren op heeft moeten wachten, want "lang verwacht en toch verkregen" doet de mens werkelijk goed. Wat de woningbouw betreft, mengt spreekster zich niet in het koor dergenen, die met het verkregene niet tevreden zijn. Niettemin hoopt zij van harte, dat niet in het tempo van het afgelopen jaar zal worden voortgegaan, maar dat het aantal per jaar te bouwen woningen tenminste zal worden verdrie dubbeld Op verzoek van de heer Schaddelee, die niet ter ver gadering aanwezig kan zijn, deelt spreekster mede, dat hij zeer verblijd is over de bereidheid van het College om een kosten- regeling te maken van het in een redelijke toestand brengen van het openluchttheater. "Redelijke toestand" is een zeer rek baar begrip. Is daaronder begrepen: nieuwe zitplaatsen, de afrastering en een geheel nieuwe lichtinstallatie? En zal dit alles op de kortst mogelijke termijn tot stand kunnen worden gebracht? Anders zal het terrein in de komende zomer wel licht onbespeelbaar zijn. Nu het College overweegt het theater over te nemen en de exploitatie er van aan een nieuwe stichting op te dragen, waarin vertegenwoordigers van de gemeente zitting nemen, vraagt de heer Schaddelee voorts, of het mogelijk is het tegen woordige stichtingsbestuur daarin op te lossen. Ten slotte vraagt spreekster nog namens de heer Schadde lee, of de nota van B&W inzake het oprichten van een volks- credietbank, respectievelijk van aansluiting van Soest bij de volkscredietbank te Amersfoort met vertegenwoordigers van Soest, zo spoedig mogelijk kan worden tegemoet gezien. Begonnen zijnde met het College van B&W dank te zeggen voor hetgeen het in het afgelopen jaar heeft gedaan, eindigt spreekster met dank te zeggen voor de twee flesjes "Air-wick" in de Raadzaal, die het mogelijk maken, dat zij minder last dan voorheen zal hebben van de rook! Mevrouw BUNCENER-Odinot wil aan haar algemene beschou wingen over de gemeentebegroting de vraag laten voorafgaan, waarom de heren, die zich zo druk hebben gemaakt over haar politiek fatsoen, zich niet liever druk maken over het gevaar voor een oorlog, die vooral tegen de burgerbevolking zal worden gevoerd en waarbij bommen op een weerloze bevolking zullen worden geworpen. Dit is belangrijker dan spreeksters houding op de publieke tribune in het voorjaar, toen de Raad met het aannemen van het ambtenarenverbod een besluit heeft genomen, waarmede een stap op de weg naar het fascisme werd gedaan. - Bij -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 310