22 December 1952 135» Bij de algemene beschouwingen zal spreekster een geheel ander geluid moeten laten horen dan de raadsleden, die haar zijn voorafgegaan. Helaas moet worden vastgesteld, dat door B&W weer bijzonder weinig perspectieven voor de belangen van de gemeentenaren zijn gegeven. Waar staat in de begroting wat B&W van plan zijn te doen in verband met het woningtekort? Als men alleen maar Soestdijk eens doorgaat, ziet men ver scheidene bordjes "onbewoonbaar verklaarde woning" en er zou den feitelijk nog meer bordjes met dat opschrift moeten staan, want het is een schande voor de naam van Soestdijk, zoals sommige mensen er moeten wonen. Dan de 210 samenwoningen met hun vele tragediën. Verschillende mensen hebben tot hun ver ontwaardiging ondervonden, dat zij, na twee maal voor een woning bij de Burgemeester te zijn geweest, niet meer worden toegelaten. Deze feiten moeten ook bij de andere raadsleden bekend zijn en men mocht verwachten, dat er ook door hen nog meer aange drongen zou worden bij de Regering op het toestaan van meer bouwvolume, alsook meer financiële steun, zodat er meer woningen gebouwd hadden kunnen worden. De eis voor de bouw van een badhuis in Soest is heus geen overdreven verkiezingsleuze, maar een dringende behoefte. Is het niet erg, dat inwoners van Soest naar Baarn moeten gaan om een bad te kunnen nemen? Waarom worden er uitzonderingen gemaakt door het Rijk inzake de bouw van badhuizen? En waar de Regering in eerste instantie afwijzend heeft beschikt, blijft het spreekwoord: "de aanhouder wint" nog steeds waar. Speelterreinen voor de jeugd! Waar kunnen de jongens - om maar één ding te noemen - na schooltijd voetballen? Zeer te recht schreef iemand in de Soester Courant over onze lieverdjes en vroeg in zijn artikel om maatregelen teneinde de jeugd meer speelterrein te geven, waardoor de baldadigheid zou worden be streden. Hoe geheel anders ziet het er op dit gebied uit in de Sovjet-Unie of de volksdemocratische landen. Spreeksters zuster, het Tweede-Kamerlid, mevrouw Lips-Odinot, heeft daar verschil lende jeugdpaleizen bezocht. Doch ook voor de volwassenen, kortom voor de gehele werkende bevolking, wordt voldoende re creatiemogelijkheid geschapen. De begroting déér ziet er dan ook heel anders uit. Daar vraagt men niet: Zijn de aanleg van een waterleiding, verlichting straatwegen enz. wel rendabel? Maar men houdt daar alleen rekening met het belang van de bevolking, wat dienstbaar is voor haar gezondheid en wat het leven ver aangenaamt Helaas, zover is men in Nederland nog niet; hier houdt de Regering zich slechts bezig met het steeds verder uitleveren van onze nationale zelfstandigheid. Men denke hierbij in het bijzonder aan het zogenaamde "E.D. G-.-verdrag" waarbij Nederland, als het bekrachtigd zou worden, niet eens meer over zijn eigen leger zal kunnen beschikken en de Nederlandse manschappen door de gehate nazi-generaals zullen worden gecommandeerd "Maul halten" De gratieverlening aan Lages is er o.a. een voorbeeld van. Dit alles haalt spreekster aan, omdat het één een gevolg is van het ander. Wanneer Soest niet genoeg woningen, geen badhuis, geen gymnastieklokalen, geen sportvelden en .subsi dies voor de jeugd krijgt, dan komt dat, omdat het volksinko men wordt verspild aan een totaal overbodige en onzinnige be wapeningswedloop tegen een niet bestaande agressor, hetgeen - ons -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 312