- 22 December 1952 156. ons - zo zegt spreekster - door onze Amerikaanse "vrienden" als zijnde noodzakelijk wordt voorgeschreven. Voor de werkelijke bescherming van de volkeren tegen de oorlogsdrijvers - dat zijn zij, die aan een oorlog verdienen - staat het te Wenen gehouden vredescongres op de bres, dat zal ook in de komende tijd bewezen worden! Wanneer de Raad van Soest de vrede wil dienen en zich volledig wil richten op een vredespolitiek, zal dat in de begrotingen van de volgende jaren tot uiting moeten komen door het voteren van bedragen voor voorzieningendie aan het geheel der bevolking ten goede zouden komen. De VOORZITTER zegt, dat B&W zeer erkentelijk zijn voor de voor hun beleid uitgesproken waardering. Zij beseffen zeer goed, dat er fouten zijn gemaakt en tekortkomingen zijn ge weest en waarderen het wanneer dit uit de Raad naar voren komtHet is nodig - en daarom is de Gemeentewet van Thor- becke zo'n goed stuk werk - het is psychisch nodig, dat er een stimulans komt en wanneer die door de Raad wordt gegeven, kan het College er slechts dankbaar voor zijn. Er is alle reden tot dankbaarheid, dat het mogelijk is zo heerlijk open en rustig met elkander te spreken, daarbij het belang van de gemeente voor ogen houdende, want er is een tijd geweest, waarin dit niet mogelijk was. Wie beseft in welk een ellende een groot deel van de wereld verkeert, begrijpt dat er reden is tot dankbaarheid, omdat de Raad, al heeft hij zorgen over de begroting, die zorgen kan bespreken en tot uiting kan brengen. Wanneer wij beseffen, zegt spreker, hoevele millioenen personen nog in dezelfde narigheden zitten als tijdens de oorlog, mensen die niet naar hun geboorteland terug kunnen, maar werkeloos onder pri mitieve omstandigheden in barakken moeten leven, dan zijn wij dankbaar voor hetgeen wij hier mogen meemaken. Dit even ten antwoord aan mevrouw Bungener-Odinotdie zo de idealen in de Sovjet-Unie heeft afgeschilderd. Spreker is daar nooit ge weest en kan het moeilijk beoordelen, maar hij heeft enige ken nissen, die met groot gevaar uit het oosten zijn gekomen. Be houdens deze kennissen zijn er nog een paar millioen, die on danks al die idealistische omstandigheden de grootste ge varen hebben getrotseerd om in deze gewesten een onderkomen te vinden. Met de heer Clemens spijt het spreker van harte, dat de Gemeentesecretaris op deze vergadering niet aanwezig kan zijn. Ten zeerste hoopt hij, dat de rustperiode, welke de Secretaris thans doormaakt, het hem mogelijk zal maken de laatste tijd, dat hij voor de gemeente zal kunnen werken, dit in volle gezond heid te doen. Het woord van dank dat de heer Clemens heeft gericht tot de ambtenaren, wil spreker gaarne overnemen en aan hen doorgeven. Inderdaad zal het gemeentebestuur zuinig moeten zijn. De gemeenteschuld is toegenomen, ofschoon in het geheel niet op onrustbarende wijze. B&W zullen gaarne trachten overeen komstig de wens van de heer Kruyff een overzicht van de schulden aan de Raad voor te leggen, waarbij een splitsing wordt gemaakt tussen de rendabele en de niet-rendabele schulden. Eenvoudig is het niet, maar het zal nuttig zijn dit te doen. Ten aanzien van Openbare Werken, waaromtrent zowel bij het College van B&W als bij de Raad nogal wensen leven, is het verdrietig, dat men zich zo moet beperken, ofschoon B&W hopen door regelmatig iets uit te voeren langzamerhand de - achterstand -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 314