22 December 1952 137. achterstand in te lopen. Er is verschil van mening over de vraag wat het eerst aan de orde moet komen. De heer Yan Wely vindt het jammer, dat de tegeltrottoirs in Soestdijk niet wor den afgemaakt, maar de bewoners van Soest-Zuid zullen het prettig vinden, dat daar een begin wordt gemaakt. Wat precies in een jaar wordt gedaan, is niet het belangrijkste, maar wel dat het ideaal ieder jaar dichter wordt benaderd. In antwoord aan de heer Clemens deelt spreker mede, dat de Batenburglaan was genoemd naar Dokter Batenburg, de vader van de Gemeentesecretaris, die, zoals spreker weet, het pret tig zou vinden, indien weer een laan naar zijn vader zou worden genoemd. B&W hebben hiervoor op het oog de verbindingsweg tussen de Montgomeryweg en de Postweg, maar hierover zal t.z.t. een voorstel aan de Raad worden voorgelegd. B&W zijn het er volkomen mede eens, dat het bouwvolume voor Soest veel te laag is geweest en het College heeft dit bij Gedeputeerde Staten naar voren gebracht. Toen het bouw volume drie jaar geleden verdeeld werd, hebben de econo mische belangen een grote rol gespeeld, zodat in de eerste plaats is gedacht aan plaatsen met een sterke industrialisa tie of reeds bestaande industrie├źn. Daardoor is Soest, even als de gehele provincie, achteraan gekomen. In alle provincies is de woningnood afgenomen, behalve in de provincie Utrecht en de gemeente Soest ondervindt daarvan in sterke mate de weerslag met een paar gemeenten in deze provincie, die in de zelfde situatie verkeren. Maar B&W hebben goede hoop, dat degenen die gaan over de verdeling van het bouwvolume een open oog hebben voor de moeilijkheden van Soest. Indien de gemeente meer bouwvolume krijgt, zal het misschien mogelijk zijn meer differentiatie te brengen in de grootte van de woningen. De huidige grote woningen worden dubbel bewoond, maar als er meer woningen komen, zal er meer gelegenheid zijn de gezinnen te rangeren in de voor hen bestemde woningen. Uitbreiding van het politiecorps in verband met de be scherming burgerbevolking hebben alleen de A-gemeenten ge kregen, maar niet de gemeenten in de B-kringen. Twee dagen geleden is vanwege het Ministerie de mededeling ontvangen, dat Soest practisch kan rekenen op een uitbreiding van het politiecorps met twee man; daarna zal spreker zich beraden wat er verder moet worden gedaan. De heer Clemens heeft beduchtheid in verband met annexa tieplannen uitgesproken. Er is geen reden zich ongerust te maken: het College is niet van plan een gedeelte van Zeist te annexeren, maar ook het omgekeerde is niet het geval. Het betrekken van gas van Zeist is geen troef in handen van deze gemeente. Gas, water en electriciteit worden vaak geleverd op grond van onderlinge overeenkomsten. Betreffende de begraafplaats, die Soesterberg inderdaad toekomt, is overleg gepleegd met het gemeentebestuur van Zeist, maar in verband met de ontwikkeling van de plannen tot zuivering van het rioolwater in Soesterberg is het de bedoeling op dat gebied een bezinkingsvijver aan te leggen. Het ligt dus in het voornemen een gedeelte van de grond te bestemmen voor de bezinking van het rioolwater en een ander gedeelte voor de begraafplaats^ Na het overleg zijn een paar jaar verstreken. Het is nog eens bij Zeist aanhangig gemaakt. - Bij -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 316