22 December 1952 138. Bij de ruiling van grond is echter met Zeist van gedachten gewisseld en er waren geen bezwaren. Het door de heer Ooms aanbevolen boek zal spreker gaarne lezen. De gedachte van de heer Ooms om de loting voor de afde lingen zodanig te doen plaatshebben, dat niet alle leden van een fractie in dezelfde afdeling kunnen komen, wil spreker gaarne overwegen, want het is zowel voor het College als voor de leden van de Raad niet zo aantrekkelijk, wanneer dit gebeurt. Het goede van de afdelingsvergaderingen is immers, dat het daar mogelijk is in kleiner milieu, maar toch met de leden van verschillende fracties, de begroting door te nemen. Voor het Groningse systeem voelt spreker niet. De afdelingsver gaderingen dienen zowel ter bekorting - er kan veel kleingoed in worden afgedaan - als ter voorbereiding van de behandeling der begroting in openbare vergadering. Door de afdelingsverga deringen komen de raadsleden beter van een en ander op de hoogte, zodat zij in de openbare vergadering met meer kennis van zaken de verschillende punten kunnen behandelen en bespreken. De financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten is en blijft een moeilijke kwestie. Aan een goede oplossing is tientallen van jaren gedokterd. De moeilijkheid is, dat aan de gemeenten een eigen belastinggebied moet worden gegeven om tot financiële zelfstandigheid te komen, terwijl anderzijds een ni vellering moet plaatshebben, die een prikkel tot verantwoor delijkheid wegneemt, omdat zij betekent putten uit het belas tinggebied van een ander. Het is een menselijke neiging zoveel mogelijk van die ander te nemen en in de eigen gemeente niet die zuinigheid en dat overleg toe te passen, die noodzakelijk zijn. Daar komt bij, dat de rijksfinanciën tot de grootste voor zichtigheid noodzaken, zodat het Rijk gedwongen is de gemeenten in financiëel moeilijke omstandigheden te laten leven. Maar zoals de situatie op het ogenblik is, bevredigt het de gemeenten bepaald niet. Het blijft het streven van B&W in de gemeente Soest een klimaat te scheppen, waardoor een industrie zich er gaarne zal vestigen. Het is voor een industrie van belang, dat het gemeentebestuur bereid is een klimaat te scheppen, waarin zij zich thuisvoelt. Er zijn andere klimatologische omstandigheden, waarop een gemeentebestuur geen invloed kan uitoefenen. De ervaring heeft geleerd, dat Soest geëigend is voor de vesti ging van kleinere industrieën. Ook de arbeidsmarkt te Soest is daarvoor geëigend. Er komen ook geen gefundeerde klachten van de te Soest gevestigde industrieën. De weg die aanvankelijk nieuw was voor Soest, is een goede weg gebleken, waarop op deze manier moet worden voortgegaan. Dat is ook nationaal van be lang, want een groot deel van de bevolkingsaanwas in Nederland moet worden opgenomen in de industrie Zoals de heer Van Wely uit het antwoord van B&W zal heb ben gezien, is het College voornemens in het aanstaande jaar te komen tot een oplossing van het autobusvraagstuk in Soest- ZuidOok in antwoord aan de heer Kruyff zegt spreker, dat die oplossing in hetverleden nog niet tot stand is gekomen, omdat het College niet graag provisorisch iets wil doen. De oplos sing om de beide bussen aan de Soesterbergsestraat te laten stoppen is verre van ideaal. Nu het uitbreidingsplan in Soest- Zuid zover is, bestaat de mogelijkheid voor Soest-Zuid een - definitieve -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 318