-- 22 December 1952 139. definitieve oplossing te maken. B&W hopen zeer, dat de jeugdnatuurwacht er toe zal bijdra gen, dat de parken meer worden ontzien. Over de medewerking van de onderwijzers hebben B&W niet te klagen, zoals is gebleken bij de oprichting van de jeugdnatuurwachtdie van de scholen is uitgegaan. Deze jeugdnatuurwacht is zowel voor de jeugd als voor de onderwijskrachten een stimulans om aandacht te besteden aan de bescherming van de natuur en de plantsoenen. Het bewaken van de plantsoenen is echter slechts negatief, maar de jeugd is actief en wil deze activiteit uiten. Daarvoor moet een oplossing worden gevonden in de vorm van speelterrein voor de jeugd en ook voor de groteren, waarin liever niet te veel plaats moet v/orden ingeruimd aan toestellen, maar waarin instrumenten de zelfwerkzaamheid en de fantasie van de jeugd moeten prikkelen. B&W hopen in het komende jaar met voorstellen hieromtrent bij de Raad te komen. Nagegaan kan worden, of het mogelijk is de wens van de heer Van Wely te verwezenlijken, dat des nachts steeds iemand met een rijbewijs op het politiebureau aanwezig zal zijn. In de practijk is echter het verschil tussen "vrijwel altijd" en "steeds" niet zo groot. Spreker bereiken nooit klachten, dat de politie niet op tijd aanwezig is. De heer Van Wely heeft ten opzichte van het monument be schuldigingen geuit, die spreker op het ogenblik als prematuur wil kenschetsen, omdat de Raad nog niets bekend is van de gang van zaken. Er is een comité om te komen tot een monument voor de gevallenen, dat medewerking heeft gevraagd van het gemeente bestuur, welke medewerking is verleend. Er zijn buiten de schuld van het comité moeilijkheden gerezen. Het comité is bezig die zelf op te lossen en zal daarna de gehele stand van zaken aan het Ooilege voorleggen.Het College hoopt dan bij de Raad te komen, maar op het ogenblik al een blaam op het comité te werpen door te zeggen, dat er fouten zijn gemaakt, acht spreker prematuur, omdat men niet beschikt over de feiten, waarop een dergelijke beschuldiging zou moeten berusten. De heer KRUYFF: Ik herinner mij een zinnetje uit een taal boekje: Hij is een vriend, die mij mijn feilen toont. De VOORZITTER zegt verder, dat het tekort op de begro ting van ruim 2-g- ton inderdaad verontrustend is. Aan de andere kant, zo merkt spreker op, zegt het niet zoveel, omdat wij wel aanwijzingen hebben op welke inkomsten wij mogen rekenen. Maar hij vreest, dat op niet veel meer inkomsten mag worden gerekend. Op den duur wordt het onrustbarend als de gemeente in het ver leden gevormde reserves moet verbruiken. Mocht het zo doorgaan, dan moet er raad worden geschaft, want het is zelfs niet moge lijk een oplossing te vinden door drastische verlaging van het verzorgingspeilomdat de wettelijk verplichte uitgaven zich daartegen reeds verzetten. Natuurlijk heeft ieder raadslid zijn wensen en die zijn in de loop der jaren zoveel mogelijk bevredigd, ofschoon er nog vele bestaan. Maar het is vooral van belang, dat een gemeente bestuur geen kansen laat voorbijgaan. Er zijn momenten, waarop een besluit moet worden genomen en gebeurt dat niet, dan kan het later nooit meer gebeuren. Het is van belang, dat zulke besluiten op het juiste tijdstip genomen worden. Thans wordt wel eens gezegd: Het had toen en toen moeten gebeuren, maar het is niet gebeurd. Het belangrijkste is de besluiten te

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 320