- 22 December 1952 140. nemen, die later niet meer genomen kunnen worden. Daarnaast moeten die dingen worden uitgevoerd, die normaliter moeten gebeuren. Het is niet zo belangrijk of een tegeltrottoir in een laan in 1955 of 1954 wordt aangelegd, maar wel als het gaat om een besluit, dat slechts eenmaal kan worden genomen. De heer Kruyff heeft er zijn teleurstelling over uitge sproken, dat verschillende in de Raad besproken werken en plannen niet tot uiting zijn gebracht. Dat zij in de doofpot zouden zijn gestopt, moet spreker bestrijden. Zij zijn vertraagd en vaak omdat B&W niet van voorlopige maatregelen houden. De heer Kruyff heeft enige punten waarschijnlijk meer bij wijze van voorbeelden naar voren gebracht. Hij heeft gevraagd, waar om de A.N.W.B. en niet de gemeente voor de spoorwegovergang bij de provincie om subsidie heeft aangeklopt, maar B&W zijn nooit op de gedachte gekomen dit te doen. De Veldmaarschalk Montgomeryweg en de Soesterbergsestraat staan op het tertiaire-wegenplan. Het College is van de ge dachte uitgegaan, dat de verbetering van de spoorwegover gang op normale wijze zou tot stand komen en heeft niet ver wacht, dat het College van Gedeputeerde Staten de zaak - uit welk fonds is spreker niet bekend - voor 100 jo zou betalen. Intussen zijn B&W de A.N.W.B. dankbaar. Gedeputeerde Staten hebben bericht dat zij een maximum-bedrag van ƒ.6500,in de vorm van een uitkering in eens beschikbaar stellen. Daarop is aan de Nederlandsche Spoorwegen om prijsopgave gevraagd. De Raad heeft er niet van gehoord, omdat B&W, wanneer zij met een voorstel hij de Raad komen, moeten weten of het voor ƒ.6500, kan geschieden. Het wachten is op de begroting van de Nederlandsche Spoorwegen. De veiligheidsvoorschriften voor openbare gelegenheden heeft spreker even laten rusten, omdat hem is medegedeeld, dat er van hogerhand voor deze veiligheidsvoorschriften alge mene richtlijnen zullen worden gegeven. Hij acht het beter daar op te wachten, omdat thans gemaakte voorschriften misschien over een half jaar zouden moeten worden gewijzigd, hetgeen onnodige kosten zou medebrengen. Het heeft spreker verheugd, dat de woningnood niet is gebruikt om er stemming mede te maken. De narigheid van het samenwonen en de woningnood in het algemeen spreekt tot het menselijk gevoel en het is mogelijk hiermede stemming te maken. Spreker waardeert het, dat de Raad deze zaak nuchter en reëel heeft bekeken. Een woord van bewondering wil spreker uiten voor degenen, die in erg moeilijke woonomstandigheden verkeren en zich vaak op bewonderenswaardige wijze gedragen. Wanneer er ruzie en onenigheid zijn, komt het ieder ter ore en daarover wordt gesproken, maar honderden weten in stilte de moeilijkheden te dragen en er zelf een oplossing voor te vinden. Voor deze mensen, die hun wensen weten te beperken en de narigheden van de woningnood in stilte en beheerst weten te dragen, is een woord van bewondering op zijn plaats. Niettemin rust op het gemeentebestuur de plicht deze mensen zo spoedig mogelijk uit hun moeilijke omstandigheden te halen. Aan de directeur van Openbare Werken is opdracht gegeven een begroting op te maken van de kosten, welke nodig zijn om het openluchttheater in orde te maken, zodat het gemeentebe stuur, als het aan de stichting overgaat, precies weet waar het er financieel mede af is. Er zullen echter meer uitgaven moeten worden gedaan en het is goed van te voren te weten, waaruit die zullen bestaan. De afrastering, de zitplaatsen en de lichtinstallatie zijn er bij inbegrepen. De directeur

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 322