22 December 1952 - - 141 van Openbare Werken heeft enige goed-geoutilleerde openlucht theaters bezocht en zal aan de hand van de daarbij opgedane inzichten de begroting opstellen. Het is het beste het plan van het College af te wachten. De kwestie van het onbewoonbaar verklaren van woningen, waarover mevrouw Bungener-Odinot heeft gesproken, is alleen op te lossen door woningen bij te bouwen. Mevrouw Bungener heeft voorts een beeld van de wereld politiek gegeven, maar de gemeenteraad van Soest heeft slechts tot taak de belangen van de Soester bevolking naar beste weten te dienen. Die belangen houden wel eens verband, omdat alles met elkander in verband staat, met hetgeen in andere landen gebeurt, maar het heeft geen zin, dat er allemaal bij te halen. Het gemeentebestuur van Soest werkt in een bepaalde situatie onder bepaalde gegevens. Het kan de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten betreuren, maar het is niet de taak van de Raad daarin verandering te brengen. Wanneer de Raad niet van de realiteit uitgaat, verliest hij zich in be schouwingen, die opzichzelf misschien interessant zijn, maar waarmede hij in feite niets te maken heeft en die in deze Raad zaal niet op hun plaats zijn. "Qui trop embrasse, mal ctreint": v/ie te veel omvat, omvat de dingen slecht. Naar aanleiding van hetgeen de heer Kruyff heeft gezegd over woningen voor bejaarden, wijst spreker er op, dat ertwee methoden zijn: mdt en zonder centraal verzorgingshuis. De er varingen met centrale verzorgingshuizen leren, dat zij erg duur zijn en niet rendabelde huren moeten worden opgevijzeld om ze rendabel te maken. Daarom is het beter geen complexen te bouwen met centraal verzorgingshuis. De gedachten van B&W gaan in de richting van het bouwen van kleine complexen in de on middellijke nabijheid van reeds bestaande centrale verzorgings huizen, hetgeen meer verantwoord is. Daarnaast is het misschien doenlijk op geëigende plaatsen tussen nieuwbouw kleine complex jes te zetten voor ouden van dagen. De heer KRUYFF zegt, dat het misschien nuttig zal zijn, wanneer hij t.z.t. de verschillende mogelijkheden naar voren brengt De Voorzitter schorst daarop, te 12.50 uur, de vergadering tot 2.15 uur namiddag. Aldu3 vastgesteld door de Raad der gemeente Roest in zijn openbare vergadering van 2C Haart 1953. De Recretaris, De Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 324