Nr. 14. NOTULEN- 22 December 1952 - 142. van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Maandag 22 December 1952, des namid dags te 2.15 uur. VOORZITTER: de Burgemeester, de heer Mr. S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS: de heer P.C. Groot, loco-Secretaris. Tegenwoordig de leden: J. van den Arend, mevrouw Th.J. Bungener-OdinotHJSClemensTDorresteijn, K. de Haan, AP .HilhorstR.Hilhorst, G.Iiruijff, mevrouw SG.Landweer- de Visser, J.W. Ooms, mevrouw S.M.Polet-Musler, J.A.Schaafsma, W.Schimmel, I.I.M. van Wely, A.A. van YIinden, W.G. van Zadelhoff en J.D.L.Zoetelief Afwezig met kennisgeving de leden CJSchaddelee en mevrouw H.A.E.K. van der Swan-de Kiewit. De VOORZITTER heropent de vergadering. 168. Aan de orde is de behandeling van de bedrijfsbegrotingen en de gemeentebegroting voor het jaar 1953. Voor zover in dit verslag niet anders vermeld, werden alle onderdelen der begroting zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. II. Begroting Wegenfonds Mevrouw BÏÏNGENER-Odinot informeert naar een enige tijd geleden ingekomen adres inzake de verbetering van de Wiekslotei weg De VOORZITTER wijst er op, dat het Wegenfonds alleen de wegen betreft, die eigendom zijn van de gemeente, hetgeen met de Wieksloterweg niet het geval is. Hetgeen mevrouw Bungener- Odinot bedoelt, is echter in behandeling. Het ontwerp-besluit tot vaststelling van de over 1955 ver schuldigde bedragen voor aanleg en onderhoud van wegen wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. III. Begroting Gasbedrijf. Mevrouw POLET-Musler spreekt er haar voldoening over uit, dat voortaan geen leeftijdsgrens meer zal worden gesteld. IV. Begroting Gemeentewerken. De Heer KRUYFF merkt op, dat de huur van het terrein voor de woonwagens op 1 September 1953 afloopt en vraagt of voor die tijd de wettelijke regeling tot stand zal zijn gekomen. De VOORZITTER zegt te hopen, dat de wet tot concentratie van de woonwagenkampen vóór het aflopen van de termijn van krach zal worden en dat Soest alsdan geen woonwagenkamp meer zal behoeven te hebben. Het is een zaak van Kamer en Regering, maar er zijn aanwijzingen, dat het in 1953 voor elkander komt. Is dit niet het geval, dan zal er een andere oplossing moeten komen. Mevrouw BUNGENER-Odinot wijst op de slechte toestand van de toegangsweg naar het kampeerterrein, waar men een meter in de modder zakt. Voorts dringt zij aan op verbetering van de verlichting van de wegen. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 326