- 22 December 1952 143. De heer VAD WELY merkt op, dat de lichtverspreiding sterk wordt belemmerd, wanneer de lampen tussen de bomen hangen. Hij vraagt of het .de bedoeling is voort te gaan met het hangen van de lampen boven het midden van de weg. De wethouder VAD ZADELHOPF begrijpt niet wat de heer Van Wely bedoelt. Dieuwe verlichting wordt aan de kant van het trottoir geplaatst, maar de lampen die boven de straat hangen, blijven zoveel mogelijk hangen. Wanneer er echter in een straat kabels komen, komt de verlichting aan de kant De heer VAD WELY: Maar dat gaat ten koste van de ver lichting. De wethouder VAD ZADELHOPP zegt, dat dit van de groot te van de bomen afhangt. De opzet van het College is echter de bomen te rooien, waar zij hinderlijk zijn. Hierover is een rapport van het staatsbosbeheer binnengekomen, maar dit moet door het College nog worden behandeld. Mevrouw BUDGEDER-Odinot vraagt, of het College vol doende aandacht schenkt aan de onrendabele gebieden, opdat ook Wieksloterweg enz. van water worden voorzien. De VOORZITTER zegt, dat de conclusie van de Staats commissie moet worden afgewacht. Mevrouw BUDGENER-Odinot zegt, dat er volgens het ant woord van B&W op de Wieksloterweg voldoende zand is ge strooid, maar dat dit volgens klachten van de bewoners niet voldoende is gedaan. In de afdelingen is hulde ge bracht aan de mannen, die zand hebben gestrooid, maar de gehele Raad heeft het adres van de B.D.O.P. om een Kerst gratificatie van 2 <f0 afgewezen. Men moet niet alleen met woorden, maar ook met daden huldigen. De wethouder VAD ZADELHOPP begrijpt het verband niet tussen zandstrooien en een Kerstgratificatie. In de eerste plaats worden de wegen bestrooid, waarover busdiensten gaan. De sneeuw heeft voor een Kerstgratificatie gezorgd, want iedere arbeider is tuk op de overuren met sneeuwruimen, een bewijs, dat de arbeiders graag voor hun geld willen werken. Mevrouw BUDGEDER-Odinot vindt het van weinig piëteit getuigen, dat B&W de stichting van een Algemene begraaf plaats op Soesterberg laten afhangen van de financiën. De VOORZITTER ziet hier geen verband met de piëteit. Ook ten aanzien van een begraafplaats is het nodig te over wegen of de aanleg daarvan financieel verantwoord is. Zou het College dit nalaten te overwegen, dan zou zijn be leid bepaald slecht zijn. Mevrouw BUDGEDER-Odinot is van oordeel, dat ook Soesterberg recht op een begraafplaats heeft. De VOORZITTER zegt, dat B&W het daarmede eens zijn; anders zouden zij niet overwegen of het financieel ver antwoord is. VII. Begroting Soester Natuurbad De heer OOMS deelt mede, dat de anti-revolutionaire fractie niet accoord kan gaan met het antwoord van B&W, dat het Natuurbad op Zondag na 12 uur open mag zijn. - Mevrouw -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 328