- 16 - VESTIGING VAN INDUSTRIE. -1.824 Vestiging van industrie in Soest22 Dec 54 138 ELECTRICITEITSVOORZIENING -1.824.112 Voorstel raadslid Clemens te protesteren tegen verho ging electriciteitstarieven met 25$ door de P.U.E.M.30 Jun 52 54/56 Schrijven P.U.E.M. met "be trekking tot verhoging elec triciteitstarieven30 Jul 52 59 WERKLOOSHEID, WERKVERRUIMING E.D. -1.836 Verzoek raadslid Mevr.Th.J. Bungener-Odinot inzake toe kenning Kerstgratificatie aan arbeiders in de gemeen telijke Sociale Werkvoorzie ning met antwoord B&W22 Dec 52 119 Instemming Raad met voor stel B&W betreffende de uit voering werkgelegenheidsob- ject22 Dec 52 119/121 WINKELSLUITING -1.838.1 Vaststelling van een veror dening ter uitvoering van de nieuwe Winkelsluitings wet28 Nov 52 106/108 ZORG VOOR BEHOEPTIGEN, ZIEKEN, GEWONDEN E.D. -1 .842.1t/m6 Wijziging van de verordening, regelende de geneeskundige armenverzorging, alsmede de geneeskundige dienst in de gemeente Soest28 Mei 52 40/42 Verlenen van een subsidie over 1952 aan het Bestuur van de Ned.Herv.Wijkverple ging te Soest14 Nov 52 100 Subsidie R.K.Ver.Moeder- schapszorg te Heerlen22 Dec 52 149 Verlenen subsidie aan de Ned.Ver. tot Rheumatiekbe- strijding22 Dec 52 150 ZORG VOOR KINDEREN, GEZINNEN, MILITAIREN E.D. -1.842.7t/m9 Behandeling verzoek om sub sidie R.K.Interparochieel Sociaal Charitatief Centrum 22 Dec 52 161/164 SCHOOLGEBOUWEN ENZ. -1.851 PD Verlenen medewerking art. 72 l.o.wet 1920 aan Best. Stichting Klein Engendaal- school voor aanschaffing leermiddelen voor onderwijs in handenarbeid.30 Jan 52 5

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 32