22 December 1952 144. Mevrouw BUNGENER-Odinot vindt het jammer, dat van de 20 scholen slechts 13 van het Natuurbad gebruik maken. De oor zaak hiervan behoort te worden opgespoord en getracht moet worden hierin verbetering te brengen. Dit is in het belang van: de gezondheid der jeugd. Het gebruik maken van het Natuurbad door de scholen zal bevorderen, dat de kinderen er later ook particulier naar toe gaan. De heer YAN WELY vraagt, of het nodig is, dat ieder jaar aan het Natuurbad reparaties plaats hebben, terwijl de indruk was gevestigd, dat alles prima in orde is. De wethouder DE HAAN is van oordeel, dat het geen zin hee: een debat te houden over het al dan niet sluiten van het Natuurbad op Zondag; hij acht het het beste, dat de Raad zich hierover uitspreekt. Ook spreker acht het niet wenselijk, dat scholen geen ge bruik maken van het Natuurbad, maar schoolbesturen en personee! hebben hierover te beslissen. In het voorjaar zal opnieuw op het gebruik maken van het Natuurbad worden aangedrongen. Het eigenaardige is, dat de jeugd van niet deelnemende scholen zelfstandig naar het bad gaat. In antwoord aan de heer Van Wely deelt spreker mede, dat bij de restauratie van het Natuurbad enkele punten zijn blijven liggen, terwijl het normale onderhoud, zoals bij voorbeelc het schilderen, steeds moet plaats hebben. Het is jammer, dat c voorstellen inzake het Natuurbad er nog niet zijn, maar dit vindt zijn oorzaak in de niet sterke bezetting van Gemeentewer ken, waar de woningbouw moest voorgaan. De voorstellen zijn thar echter in concept gereed. Door het vervallen van de afschrijving op de nieuwbouw is het mogelijk nieuwe investeringen te doen, maar dit heeft niet te maken met het onderhoud. Mevrouw BUNGENER-Odinot is van oordeel, dat het zwembad op Zondag niet moet worden gesloten en wijst op een plaatsje, waar de jeugd op Zondag niets kon doen en waar een grote cri minaliteit heerste. Spreekster heeft mensen in huis gehad, die des Zondags niet op straat mochten en die dag niet v/isten wat zij moesten doen. De VOORZITTER heeft de opmerking van de heer Ooms be schouwd als een principiële verklaring. De heer OOMS zegt, dat het niet de bedoeling van zijn fractie is stemming te vragen over het al dan niet sluiten van het Natuurbad op Zondag. Zij heeft slechts willen accentueren, dat haar standpunt ongewijzigd is. GEMEENTEBEGROTING Hoofdstuk III. Openbare veiligheid Mevrouw POLET-Musler is verheugd, dat het College venten voor liefdadige doeleinden aan contröle zal onderwerpen. Er wordt misbruik gemaakt en bona-fide instellingen ondervinden daar nadeel van. Het is misschien goed in de pers aan te be velen steeds naar de ventvergunning te vragen. Doordat de des nachts dienstdoende agenten niet allen in het bezit van een rijbewijs zijn, komt het voor dat agenten uit hun bed gehaald moeten worden. De agenten hebben door de on voldoende bezetting van het corps een zware dienst en het is onjuist wanneer hun nachtrust moet worden onderbroken. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 330