22 December 1952 145» De VOORZITTER gelooft niet, dat het in de practijk vaak voorkomt, dat iemand uit zijn bed wordt gehaald, omdat hij kan autorijden. De leden van de recherche hebben echter altijd het risico uit bed te worden gehaald, evenals de leden van de staf. De heer KRUYFF zegt, dat de Burgemeester de verheugende mededeling heeft gedaan, dat het slecht bezette politiecorps met twee man mag worden uitgebreid. Indien dit geldt ten aan zien van de door Den Haag gestelde basis, blijft het corps op de tegenwoordige sterkte. Of is de bestaande sterkte de basis en wordt die nu met twee man verhoogd? De VOORZITTER zegt, dat Den Haag 32 man financiert en nu 34 man zal financieren. Tot dusverre heeft Soest twee man ge heel voor eigen rekening genomen. Zouden er geen nieuwe agen ten worden aangesteld, dan zou er een financiëel voordeel voor de gemeente zijn, omdat die twee man voortaan voor rekening van het Rijk zullen komen. De mededeling is Zaterdagochtend pas binnengekomen en spreker moet zich er nog over beraden of hij al dan niet aan de Raad zal voorstellen het corps uit te breiden. De heer KRUYPP acht de sterkte van het politiecorps, ook wanneer het met twee man zou worden uitgebreid, te gering. Ook naar de opvatting van de bevolking is er te Soest beslist te weinig politietoezicht. Dit is geen verwijt aan het organi satievermogen van de chef van het corps, maar er zijn te weinig mensen. Toen spreker de politie opbelde naar aanleiding van een ongeluk op de Kerkstraat, werd hem gezegd: Het spijt mij erg, maar wij hebben geen mensen. Een agent, die een vrije dag had, heeft het verkeer geregeld; de auto die het ongeluk veroor zaakt had, ging er van door. Dit kan niet door de beugel en het is het gevolg van te weinig politiepersoneel, wat aanleiding geeft tot ontevredenheid onder de bevolking. Spreker ver zoekt de Voorzitter deze dingen onder de aandacht van Den Haag te brengen. De VOORZITTER zegt, dat dit natuurlijk bij de Minister naar voren is gebracht. Spreker heeft er op kunnen wijzen, dat de Raad zozeer van de noodzakelijkheid van meer politiepersoneel overtuigd is, dat hij, hoewel de gemeente Soest er financiëel slecht voorstaat, twee man op kosten van de gemeente heeft aangesteld. Dit zal ongetwijfeld bij het besluit van Den Haag om het politiecorps te Soest met twee agenten uit te breiden een belangrijke rol hebben gespeeld. Spreker heeft naar voren gebracht, dat het hier niet gaat om een hobby van de Burge meester om een mooi groot politiecorps te hebben, maar dat de wens naar meer politie leeft bij de bevolking. De wethouder VAR ZADELHOPP geeft de Burgemeester in over weging, met de chef van het corps overleg te plegen omtrent de vraag hoe sterk het corps behoorde te zijn en de Raad voor te stellen enkele politie-agenten aan te stellen boven het aantal door Den Haag betaalde. De Raad kan moeilijk beoordelen hoe sterk' het politiecorps behoort te zijn, maar zal dit gaarne van de Burgemeester vernemen. De VOORZITTER verklaart het geheel eens te zijn met het gesprokene door de heer Van Zadelhoff. - Volgnummer 100. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 332