-- 22 December 1952 -- 146, Volgnummer 100. Rijwielvergoeding De heer KRUYFF vraagt, of de hulpagent in de "bossen geen rijwielvergoeding krijgt. De VOORZITTER zegt, dat die er niet meer is. B&W hebben deze man, die boven de sterkte was, geincorpereerd in het corps. Door de politie v/ordt in de bossen gesurveilleerd. De heer KRUYPP zegt eens te zullen uitkijken, of hij een agent in de bossen kan vinden. De heer CLEMENSDan moet U de bril wel opzetten! Volgnummer 116. Onderhoud 'eranablus- en reddingsmiddelen De heer KRUYPP begrijpt, dat men, wanneer er van hoger hand voorschriften zullen komen, geen gemeentelijke verorde ning uitvaardigt, maar zou er toch prijs op stellen, indien de Burgemeester opdracht zou willen geven, dat in zalen waar pu bliek - soms in te grote getale - wordt toegelaten tenminste één of twee snelblussers aanwezig moeten zijn, om een begin van brand te kunnen bestrijden. De kosten daarvan kunnen bestreden worden uit de huur van één avond. De VOORZITTER is het met de heer Kruyff eens, dat het daarvoor uitgegeven geld nooit kan zijn weggegooid. De Voorzitter stelt hierbij aan de orde ontwerp-besluiten tot vaststelling der vergoedingen voor onderhoudswerkzaamheden door de verenigingen Vrijwillige Brandweer te Soest en Soester- Deze ontwerp-besluiten worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Volgnummer 126. Toezicht op schoorstenen enz. De heer KRUYPP zegt, dat het niet de bedoeling van de afdeling is geweest alle schoorstenen jaarlijks te doen con troleren, doch slechts nu en dan steekproeven te nemen om huiseigenaren en bewoners te stimuleren, op tijd hun schoor stenen en rookkanalen te laten schoonmaken. De heer CLEMENS zou, evenals in Den Haag gebeurt, steek proeven willen nemen door de quitantie van de schoorsteen veger te vragen. De VOORZITTER acht dit laatste niet mogelijk, omdat velen zelf de schoorstenen vegen of het zonder betaling door ken nissen laten doen. Contröle op het vegen van de schoorstenen is zeer moeilijk. Men kan eens een steekproef nemen als men meent, dat het ergens slecht wordt gedaan, maar het blijft lapwerk. Het aantal schoorsteenbranden is echter te Soest niet bijzonder hoog en vaak ontstaan zij niet tengevolge van het slechte vegen van de schoorstenen, maar door cunstructie- fouten in oude huizen. Er is geen reden erg beangst te zijn. Mevrouw BUNGENER-Odinot kan zich met deze post, die van ƒ.8.000,tot 11.000,v/ordt verhoogd, niet verenigen. Indien wij, zegt spreekster, niet in staat zijn de oorlog tegen te houden, is er ook goen sprake meer van bescherming, omdat tegen de tegenwoordig gebruikte middelen geen bescherming mogelijk is. berg. rs 140Kost en terzake van de burgerlijke verdediging. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 334