22 December 1952 147. De heer KRÏÏYFF zou het volkomen onverantwoordelijk vindon als men deze taak naliet. Nederland heeft al eens eerder tol "betaald Spreker vraagt, waarom de vergoeding voor het gebruik van een eigen auto door de kringcommandant niet onaanzienlijk hoger is dan de door het Rijk bij voorbeeld voor hulpkeurmeesters vastgestelde vergoeding. De heer OOMS meent mevrouw Bungener-Odinot te betrappen op een tweeslachtigheid. Zoeven heeft zij gezegd, dat het behoud van de nationale zelfstandigheid in haar ogen van ontzaglijk groot belang is. Ook hierbij gaat het om het behoud van de nationale zelfstandigheid; de bescherming bevolking moet voorkomen, dat het Nederlandse volk in een grote ramp wordt gestort en dit zal ertoe medewerken de nationale zelfstandigheid te handhaven. De VOORZITTER zegt, dat een gemeentebestuur blijk zou geven van weinig zorg voor de inwoners, wanneer het niet zijn uiterste best deed een organisatie in het leven te roepen, die de getroffen bevolking, indien Nederland door een oorlog zou worden getroffen, kan opvangen. Het is verheugend, dat zich steeds meer vrijwilligers geheel belangeloos aanmelden om hun tijd en hun kracht beschikbaar te stellen in dienst van de be scherming van de bevolking. Spreker hoopt, dat de bevolking, wanneer in de komende maanden in grotere mate een beroep op haar wordt gedaan, daarop in grote getale zal reageren. De be scherming van de "burgerlijke bevolking eist een groot bedrag, maar de uitgave daarvan is in verhouding tot het leed, dat er mede zal kunnen worden opgevangen, volkomen verantwoord. Men kan het betreuren, dat het noodzakelijk is, maar nu dit het geval is, moet men het van harte doen en zijn waardering uitspreken voor degenen, die dit werk met hun persoon willen dragen. De vergoeding voor de auto van de kringcommandant is vast gesteld door de kringraad en naar spreker meent in overeen stemming met die voor de keurmeester en de districtsschoolarts. Bij vergoeding volgens het reisbesluit is een declaratie nood zakelijk, maar daaraan zijn bezwaren verbonden. Daarom is het bedrag gefixeerd, maar zodanig, dat men niet meer krijgt dan bij declaratie volgens het reisbesluit. De vergoeding is hoger dan die voor de keurmeester, maar het rayon van de kringcommandant is ook groter. De heer KRUYPP meent, dat de vergoeding toch afhankelijk is van het aantal kilometers. De VOORZITTER stemt dit toe, maar er is nagegaan, hoeveel kilometer door de functionaris wordt gereden en op grond daarvan is het bedrag gesteld. De heer KRÏÏYPP zegt, dat de kringcommandant 20 cent per kilometer krijgt, terwijl de anderen voor een aantal kilometers 20 cent krijgen en daarna 13 cent. De VOORZITTER zegt, dat er 20 cent staat, maar dat dit niet juist is; dit bedrag geldt voor de eerste kilometers; later wordt het 18 cent. De heer KRÏÏYPP zegt, dat hiermede de zaak is opgelost. Gezien de grote moeilijkheden, welke de vrijwilligers in 1939 en 1940 hebben ondervonden, geeft spreker in overweging de bevolking wijksgewijze door deskundigen te laten voorlichten en de films te laten zien. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 336