-- 22 December 1952 148. De VOORZITTER zegt deze suggestie te zullen doorgeven aan de wijk- en blokhoofden. De heer OOMS is dankbaar voor de suggestie van de heer Kruyff en deelt mede, dat verschillende vrijwilligers een cursui in Barneveld meemaken, waar filmpjes zijn vertoond, die t.z.t. aan de gemeenten zullen worden gegeven om de bevolking van het nut en de noodzakelijkheid van bescherming van de bevol king te overtuigen. Mevrouw BUNGENER-Odinot acht het een eerste plicht van de mens de oorlog te helpen voorkomen, terwijl naar haar oordeel Nederland zijn nationale zelfstandigheid verkwanseltin Europese defensieverdragen. Het Maarshallplan en het Atlan tisch Pact zijn voorbeelden van het verkopen van de nationale zelfstandigheid. De aanvaarding van bescherming van de burger bevolking suggereert, dat de oorlog onvermijdelijk is, maar hij wordt door mensen gemaakt en kan door mensen worden voorkomen door zijn oorzaken weg te nemen. Het is niet, dat de commu nisten niet zouden willen helpen, maar zij willen het kwaad voorkomen. Mevrouw LANDWEER-de Visser zegt, dat het betoog van me vrouw Bungener-Odinot haar een beetje kriebelig maakt. Men behoeft niet te suggereren, dat er een oorlog komt, maar als hij komt, moet men paraat zijn. De bescherming van de burger bevolking is niet anders dan bescherming van de naaste. Zonder een lichaam, dat de hulp organiseert, zou het niet mogelijk zijn goede hulp te verlenen, hoe graag men het zou willen. Mevrouw BUNGENER-Odinot vraagt zich af, hoe men in een oorlog de burgerbevolking denkt te kunnen helpen. Er wordt dan niet slechts hier en daar een bom gegooid. Er wordt over gesproken Soesterberg als atoomvliegveld te gebruiken, maar wanneer er dan een ongelukje gebeurt, is er van Soest niets meer over. Spreekster herinnert aan de atoombom op Hirosjima; als er zo'n bom valt is er geen burgerbevolking meer. Waarom doet de Raad niet veel en veel meer om oorlog te voorkomen? Over het grote congres te Wenen voor de vrede schrijven de kranten niet en de radio geeft er valse voorstellingen van. De heer KRUYFF laat een woord van protest horen tegen de uitlatingen van mevrouw Bungener-Odinot, speciaal betreffende die tegen de Marshallhulp. Nederland heeft van de Marshall hulp ontvangen ongeveer één milliard dollar, dit is 3,5 mil- liard gulden, zonder enige restrictie, zonder enig voorschrift Het mocht alleen niet worden besteed voor oorlogsdoeleinden, maar moest worden gebruikt om Nederland weer op de been te helpen. Wat Amerika heeft gedaan is uniek in de historie der mensheid. Amerika heeft niet alleen ten aanzien van Nederland, maar van het gehele grtroffen deel van de wereld een daad gesteld, die nooit of te nimmer in de historie is voorgekomen. Zonder deze hulp zouden Nederland en West-Europa er beroerd aan toe zijn. Er zijn andere krachten die de beroerdigheid bij an deren zoeken te verhogen om eigen voordeel na te streven. Het is volkomen onjuist deze Marshallhulp te vereenzelvigen met de militaire hulp, die Nederland uit Amerika krijgt. Daarmede heeft de Marshallhulp niet te maken. Na de vorige wereld oorlog heeft Nederland veel voor Oostenrijkse en Hongaarse - kinderen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 338