22 December 1952 149. kinderen kunnen doen. Het zou toch een bittere toon voor leder- land zijn geweest, indien men zou hebben gezegd; Je hebt het ge daan om Oostenrijk en Hongarije te annexeren. Dat zou een onver diende blaam zijn en met kracht moet spreker protesteren tegen de mensen, die»het voorstellen, alsof de Marshallhulp door Ame rika zou zijn verleend om zijn macht en invloed in Europa uit te breiden. De heer OOMS wijst er op, dat het antisemitisme in het oosten van Europa op het ogenblik hoogtij viert, zoals het vroe ger onder het fascisme heeft geheerst. Dit is een gevaar. Bij de bescherming van de burgerbevolking gaat het echter niet om oorlog voeren, maar om het verlenen van hulp aan de naaste. Indien deze hulpverlening vóór 1940 was georganiseerd op de wijze als het nu op grond van de ervaringen in de laatste oor log mogelijk is, zouden de rampen van Rotterdam en van de Be- zuidenhout lang zo'n grote omvang niet hebben aangenomen. Mevrouw Bungener-Odinot heeft gezegd, dat er van Soest, wanneer er een atoombom valt, niets meer over zal zijn. Maar op grond van wetenschappelijke gegevens en met behulp van films kan men de gevaren van de atoombom, maar ook de begrensheid van die gevaren, aangeven en het is van het hoogste belang, dat de bur gerij in haar geheel weet wat zij in geval van een oorlogsramp heeft te doen. Wanneer de beproevingen komen, zal de burgerbe volking moeten weten, hoe zij zich heeft te gedragen voor eigen veiligheid, voor de gezinsveiligheid en voor de veiligheid van de gemeenschap. Indien er een ramp komt en daartegen kan iets worden gedaan, acht spreker zich met alle goede Nederlanders verplicht de naaste zoveel mogelijk te helpen. En het zou onverantwoordelijk zijn, indien geen maatregelen zouden worden genomen in verband met een ramp, die ons land zou kunnen be stormen. Volgnummer 180. Subsidie aan de R.K. Vereniging Moederschaps- zorg (De Kweekschool voor vroedvrouwen) te Heerlen. Hierbij komt tevens aan de orde; Verzoek van de R.K. Vereniging Moederschapszorg (Kweekschool voor vroedvrouwen) te Heerlen om subsidieverhoging. De heer KRUYFF vraagt, of er geen overeenkomstige kweek school dichter in de buurt is. Deze kweekschool ligt zover van Soest, dat practisch niet is te verwachten, dat de gemeente hiervan profijt kan trekken. De wethouder DE HAAN zegt, dat door een school dichter in de buurt geen verzoek tot subsidie is ingediend. Door dit sub sidie werkt de gemeente mede aan het op peil brengen en houden van vroedvrouwen, waardoor wordt bevorderd, dat er goed opge leide vroedvrouwen komen. Omtrent het verzoek van de R.K. Vereniging Moederschaps zorg te Heerlen wordt zonder hoofdelijke stemming besloten overeenkomstig hetgeen B&W hebben voorgesteld. - Volgnummer 196. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 340