22 December 1952 150. Volgnummer 190» Subsidie aan de Nederlandse Vereniging tot Rheumatiekbestrijding Hierbij komt tevens aan de orde: Verzoek van de Nederlandse Vereniging tot Rheumatiek bestrijding om subsidie. Omtrent het verzoek van de Nederlandse Vereniging tot Rheumatiekbestrijding wordt zonder hoofdelijke stemming be sloten overeenkomstig hetgeen B&W hebben voorgesteld. Mevrouw BUNGENER-Odinot zegt, dat blijkens het antwoord van B&W de Vereniging niet meer dan ƒ.120,heeft gevraagd. Het is echter veel te weinig, vooral wanneer tot de bouw van een ziekenhuis wordt overgegaan. Spreekster hoopt, dat B&W be reid zullen zijn een hoger subsidie voor te stellen, indien daarom wordt gevraagd. Hoofdstuk V. Volkshuisvesting. Mevrouw POLET-Musler herinnert aan haar suggestie ver schillende complexen voor meer bejaarde personen door de Raad te laten bezoeken, zoals te Raalte en te Bergen, waaraan de heer R.Hilhorst Ede heeft toegevoegd. Het College heeft verschillende dingen onderzocht, maar wanneer de Raad het ge zamenlijk doet, kan men al discussiërend en kijkend tot een gemeenschappelijk plan komen. Indien de kosten een bezwaar vor men, zou er een deel van het presentiegeld voor kunnen worden gebruikt Indien een goede huisvesting voor bejaarden wordt gescha pen, zullen er woningen vrij komen voor grote gezinnen en anders moet daarin uit het bouwvolume worden voorzien. Ge zinnen, die aanvankelijk met een kleine woning geholpen waren, krijgen, doordat zij groter worden, behoefte aan meer woonruimte Als de kinderen de middelbare school bezoeken, is er behoefte aan een vertrekje voor het maken van het schoolwerk, ook in mii der draagkrachtige gezinnen. Voor gezinnen met twee kinderen is het College steeds bereid geweest woonruimte te vorderen, maar als spreekster zich niet vergist, is dit nog nooit gebeurd voor mensen, die willen trouwen. B&W staan op het standpunt, dat deze mensen het de eerste keer zelf maar moeten opknappen. Wanneer men echter, zoals bij voorbeeld de heer Clemens, het gezin zo'n centrale plaats wil geven, moet men het de jonge mensen niet zo ontzettend moeilijk maken een gezin te vormen. Het behoeft niet direct een woning te zijn; enige woonruimte is vaak voldoende. Spreekster verzoekt de leden van de Raad of de fracties hun mening kenbaar te maken over het vorderen van woonruimte voor jonge gezinnen. De verhouding tussen 130 door particulieren en 165 door de gemeente gebouwde woningen acht spreekster niet juist, daar om financiële redenen alleen de laatste woningen voor de allergrootste groep in aanmerking komen. De door particulieren en bouwexploitanten gebouwde woningen moeten eigendom zijn, maa: het ideaal, dat ieder in zijn eigen huis moet wonen, is nog bij lange na niet verwezenlijkt. En een huur van ƒ.55,per maand voor een middenstandswoning is voor het grootste deel van de woningzoekenden rijkelijk hoog. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 342