22 December 1952 151. De heer KRUYFF zegt, dat de Voorzitter niet is ingegaan op zijn bij de algemene beschouwingen gedane suggestie om 250 woningen per jaar te bouwen. De wethouder Van Zadelhoff heeft eens in een commissievergadering gezegd, dat er te Soest per jaar 170 175 woningen moesten worden gebouwd om niet verder achterop te raken. De gemeente Soest heeft in de jaren 1951- 1953 een bouwvolume gekregen voor 287 woningen, terwijl het minimaal dus voor 510 woningen had moeten zijn. Spreker heeft voor de eerstvolgende vier jaar 250 woningen per jaar gevraagd om enigszins gelijk te komen. Hij vraagt, of het College bereid is zich dit aantal ten doel te stellen en daarvoor zo nodig tot in hoogste instantie te vechten. De heer ZOETELIEF onderstreept het betoog van mevrouw Polet-Musler voor honderd procent. Op de laatste vergadering van de Vorderingscommissie waren drie hoofden van uit twee personen bestaande gezinnen, waarvan twee zich bereid verklaar den een kleinere woning te aanvaarden, terwijl de derde bereid was erover te denken. De heer CLEMENS ondersteunt ten volle het standpunt van mevrouw Polet-Musler, dat het noodzakelijk is jonge mensen, die willen trouwen, aan een woning te helpen. Spreker vraagt, of het juist is dat, wanneer mensen bij wie gevorderd is en die hun inwoning kwijtraken, er bij hen niet voor de tweede maal wordt gevorderd. Mevrouw BUNGENER-Odinot merkt op, dat het bouwvolume gezien de bevolkingsaanwas geheel onvoldoende is. Zij vraagt op welke wijze B&W in de 873 aanvragen denken te voorzien. Zij ondersteunt het denkbeeld van de heer Kruyff om per jaar 250 woningen te bouwen en is van oordeel, dat bij de Regering moet worden aangedrongen op een groter bouwvolume en op meer geld om in de woningnood te voorzien. Jonge mensen, die willen trouwen, hebben recht op een woning. De VOORZITTER zegt, dat het College de kwestie van de woningen voor ouden van dagen meer in de grote lijnen heeft be keken en daarbij tot de conclusie is gekomen, die hij heden ochtend heeft medegedeeld. Van die conclusie uitgaande, dient te worden gestreefd naar woningen zonder een centraal ver zorgingshuis. Is het zover, dan zal het zeer nuttig zijn zich te oriënteren in andere plaatsen. Er is reeds een grote schif ting gemaakt, wat zijn nut heeft gehad, omdat men anders te veel in de ruimte moet werken. Op de tentoonstelling naar aanleiding van vijftig jaar Woningwet te Den Haag heeft spreker zich georiënteerd inzake de woningen voor ouden van dagen en daar ook nieuwe ideeën opgedaan. Alvorens tot het organi seren van excursies kan worden overgegaan, moet het College zich enigszins een idee hebben gevormd. Daarna zal het goed zijn te zien, hoe in andere plaatsen deze kwestie is opgelost. Mevrouw POLET-Musler doet mededeling van een complex woningen voor bejaarden te Bergen, waar de vrouw van de con- gierge verschillende huizen een grote beurt geeft, zodat de mensen een eigen huishouding konden voeren. De huur dier wo ningen was ongeveer 9,per week met inbegrip van centrale verwarming. De mensen worden ouder dan vroeger en velen zijn nog volkomen goed, maar toch niet zo fit, dat zij è.lles zelf kunnen doen. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 344