22 December 1952 -- 153. de woningnood is van het hoogste belang om een gezond Neder lands volk met een gezond gezinsleven op te bouwen. Uit de woningnood komt zoveel maatschappelijke ellende voort, dat het niet verantwoord zou zijn ook maar iets na te laten wat gedaan kan worden om deze nood in te perken. Mevrouw POLET-Musler zegt, dat er heel wat gezinnen van buiten Soest wel een woning hebben, maar in Soest staan inge schreven en willen wonen. De VOORZITTER zegt, dat het in het algemeen jong-gehuwden en K.N. 1.1.-mensen zijn. Er is wel een ruilmo.gelijkheidIeder een wil graag in Soest wonen. Wanneer iemand, die te Amsterdam of Utrecht werkt, daar een huis kan krijgen, blijft hij toch lie ver in Soest in de narigheid zitten. Mevrouw POLET-Musler zegt, dat wanneer een militair een huis verlaat, daarop beslag wordt gelegd door de Rijksge bouwendienst. Als een burger uit Soest vertrekt en zijn woning ruilt tegen een in zijn nieuwe plaats van inwoning, komt in het huis te Soest meestal een militair, waardoor het ook bij de Rijksgebouwendienst komt. Spreekster heeft er geen bezwaar tegen, dat de Regering een deel van de met rijkssteun gebouwde woningen opeist, maar deze methode acht zij volkomen onjuist. De VOORZITTER is het volkomen met mevrouw Polet-Musler eens, dat de door de Regering vastgestelde regeling niet juist is. De practijk is echter vaak milder dan de theorie. Door het contact met het garnizoen wordt het wat afgezwakt. De gemeente heeft vaak huizen gekregen, die voor militairen waren gebouwd. De heer VAN WELY vraagt, of de gemeente in de naaste toe komst in staat is terrein voor flatwoningen te verkopen en of zich voor deze woningen reeds gegadigden hebben opgegeven. De wethouder VAN ZADEEHOFF zegt, dat de particuliere bouwers nog altijd de moed missen zich van een goed plan te voorzien. Met het plan voor Vredehof hebben noch de Schoonheids commissie, noch de ontwerper van het uitbreidingsplan, noch B.& W. zich kunnen verenigen. Bij een boring op het voorgedeelte hebben zich moeilijkheden voorgedaan met drijfzand. Het is mede- gevallen, maar heeft toch vertragend gewerkt. Het plan is klaar gekomen in November. De verkoop gaat nog niet vlot. Hoe de stand precies is, kan spreker niet zeggen, maar het door de gemeente in Vredehof gestoken bedrag van 72.000,-- zal er zeker uitkomen. De Commissie voor het Grondbedrijf wilde de huizen van Continent alleen beschikbaar stellen voor verhuring. Hieromtrent is er een misverstand begaan, maar spreker is er niet achter gekomen hoe het is ontstaan. Het gehele vraagstuk van het bouwen van woningen voor de middenstand, die een tekort heeft van 30$, moet nader onder het oog worden gezien. Van verkopen aan Soestenaren komt niet veel terecht, maar van verhuren nog minder. Er zijn echter vele gegadigden uit de middenstand, die naar een woning snakken. Spreker zoekt een andere weg, hetzij door de gemeente te laten bouwen, hetzij door contact op te nemen met bouwers voor uitsluitend beleggingsmaatschappijen. Spreker vraagt zich af, of het bouwen van een tehuis voor ouden van dagen wel op de weg van de gemeente ligt. Zeer veel oude mensen gaan niet graag hun huis uit en zeker gaan zij niet gaarne naar een compleet verzorgingshuis, hoewel - degenen, -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 348