22 December 1952 154. degenen, die er contre coeur heen zijn gegaan, vaak tot de overtuiging komen, dat zij het veel eerder hadden moeten doen. In het stichten van een dergelijk complex door de gemeente ziet spreker inderdaad grote moeilijkheden. Het ligt meer op de weg van particuliere instellingen. De gemeente zou aansluiting kun nen zoeken bij bestaande verzorgingshuizen; ook zou zij leningen kunnen garanderen, behulpzaam zijn bij het verschaffen van grond ed Het ligt in het voornemen van het College nog dit jaar te geraken tot de bouw van een 65 woningen in het plan Hartweg II en wel van ongeveer 260 m3. Spreker gelooft, dat het beter is zich weer op normale ver houdingen in te stellen door woningen te bouwen, die voor zes k zeven personen geschikt zijn. De heer VAN WELY zegt, dat hij door het antwoord van B&W inzake Continent tevreden was gesteld. Hij had gedacht, dat aan Continent niets viel te verwijten. De wethouder VAN ZADELHOEF zegt, dat de heer Van Wely hem verkeerd heeft begrepen. Hij heeft Continent geen verwijt gemaakt. In de voordracht van B&W was sprake van verkoop en verhuur. In de commissie is de nadruk gelegd op verhuur en niet verkoop, maar hiervan is - spreker weet niet waardoor - geen mededeling gedaan aan de Raad. Er is hier een fout van het College, in casu van spreker. Mevrouw POLET-Musler is van oordeel, dat men, gezien de woningbehoefte, met het vorderen van woonruimte wel eens hard moet zijn en daarvan geen mensen kan vrijstellen, omdat zij oud zijn en reeds inwoning hebben gehad. Wat de ouden van dagen betreft, denkt spreekster niet in de eerste plaats aan een verzorgingshuis. Wie te oud is om in woning te verwerken, is nog lang niet altijd te oud om in een zelfstandige huishouding te leven. De tijd, waarin men niet meer alles kan verdragen en toch nog niet hulpbehoevend is, moet worden overbrugd door kleine woningen te stellen met veel gemak en met hulp. Daardoor zou woonruimte vrijkomen en als men het niet doet, zal men over vijftien, twintig jaar met een geheel scheef beeld zitten, doordat er woningen komen, die niet in het schema passen (De heer Dorresteijn verlaat, te 16.35 uur, de vergadering). De wethouder VAN ZADELHOEP blijft van oordeel, dat de ge meente met het bouwen van woningen speciaal voor ouden van dagen voorzichtig moet zijn. Zij moet zich op hetzelfde stand punt stellen als een huiseigenaar. Al heeft zij een grotere taak te vervullen, uiteindelijk moeten de woningen exploitabel blijven. Mogelijk is op den duur de tendenz van de oudere mensen juist wel naar een verzorgingshuis te gaan en dan blijft de ge meente met de huisjes zitten. Ook als zij liever in hun oude woningen blijven, blijft de gemeente met deze huis jes zitten De wensen van de ouden van dagen zouden eerst moeten worden onderzocht en rnen kan maar niet op grond van het aantal be jaarden zonder meer voor hen woningen gaan bouwen. Mevrouw POLET-Musler wijst er op, dat ook jong-gehuwden een kleine woning wensen; zo nodig zouden de huizen voor ouden van dagen ook aan hen kunnen worden verhuurd. Bejaarden, die - in -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 350