22 December 1952 -- 155» in een eigen huis wonen, zullen erin willen blijven, maar een huurhuis bindt veel minder dan bijvoorbeeld een tuin, waarin men geplant heeft. Mevrouw LANDWEER-de Visser is het volkomen met de heer Van Zadelhoff eens, dat mevrouw Polet-Musler onderschat het geen de ouden van dagen eigenlijk willen. Mevrouw Polet is jong en een huurhuis zegt haar niets, maar vele oudjes zullen liever met ongemakken blijven zitten waar zij zovele jaren hebben gezeten, dan overgeheveld te worden naar een klein modern huisje. Wagen zij de sprong, dan gaan zij liever in een ver zorgingshuis of een rusthuis. Velen die daar zijn willen er nooit weer uit en zeggen nooit te hebben geweten, dat het er zo prettig is. De heer KRUYPP zegt, dat deze kwestie in het middelpunt van de belangstelling staat en stelt voor een speciale ver gadering van de commissie aan dit onderwerp te wijden. B&W kunnen dan van de in de Raad levende wensen kennis nemen en nagegaan kan worden wat mogelijk is en wat als illusie achter wege moet blijven. De heer ZOETELIEF voelt volkomen de bezwaren van de wet houder, maar wijst er op, dat te Soest 600 gezinnen van twee personen een huis alleen bewonen. Het zou wenselijk zijn, dat een aantal hunner, al was het maar5$, dus 30 gezinnen, in een kleine woning zouden trekken. Dertig van zulke woningen raakt de gemeente altijd wel kwijt. De VOORZITTER zegt, dat uit de discussie we1 is ge bleken de belangstelling van de Raad voor deze zaak, maar dat zij niet gemakkelijk is op te lossen. Hoofdstuk VIII. Onderwijs, kunsten en wetenschappen. Mevrouw POLEï-Musler is het College dankbaar voor het overnemen van haar denkbeeld om aan de ouders een circulaire te zenden inzake de mogelijkheden van middelbaar onderwijs. Volgnummer 362. Vergoeding aan bijzondere scholen ingevol ge art. 101 der Lager-onderwijswet 1920. Hierbij komt aan de orde: Voorstel tot vaststelling van het bedrag per leerling als bedoeld in art. 55 bis der Lager-onderwijswet 1920 Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Volgnummer 408. Subsidie aan of ten behoeve van bijzondere kleuterscholen. Mevrouw POLET-Musler vindt het prettig, dat voor het schoonhouden een extra bedrag beschikbaar wordt gesteld. Zij hoopt, dat de plannen niet te lang op zich zullen laten wachten. De heer OOMS wijst er op, dat in deze wijze van premie verstrekking grote gevaren kunnen schuilen; het gevaar voor willekeur is niet uitgesloten. Mevrouw BUNGENER-Odinot kan zich niet verenigen met het toekennen van een premie voor het schoonhouden. Er zit het - gevaar -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 352