22 December 1952 156. gevaar in, dat de mensen harder zullen moeten werken voor hetzelfde geld en het komt niet aan de school ten goede. Het schoolgeld is over het algemeen te hoog. Te Baarn wordt voor het kleuteronderwijs ƒ.40,subsidie gegeven. Spreekster zou willen voorstellen het subsidie te verhogen en geen premie toe te kennen, omdat men misschien onderwijzend personeel zal inschakelen. Spreekster vraagt, of het niet goed zou zijn de kleuterscholen in gemeentelijk verband over te nemen; dan kan hot gemeentebestuur beter op het geheel toezien. De heer VAN WELY zou het subsidie op ƒ,30,-- willen brengen onder voorwaarde, dat de scholen goed worden schoon gehouden. Mevrouw LANDWEER-de Visser voelt niet voor premies en zou het toejuichen, indien ƒ.5?-- extra subsidie werd toege kend De wethouder DE HAAN wijst er op, dat hot wetsontwerp inzake kleuteronderwijs op de agenda van do Tweede Kamer voor Februari staat. Met een subsidieverhoging van ƒ.5,-- en een premie voor schoonhouden blijft het lapwerk. Het kleuter onderwijs is soms blijven steken in het stadium van bewaar- schoolonderwijsdat met enige steun op de been kan worden ge houden. De heer Ooms vreest voor willekeur. Daartegen zal worden gewaakt. Er zal overleg worden gepleegd met de schoolbe sturen, die de consequenties van een eventuele regeling kunnen overzien. Er zijn in den lande een reeks voorwaarden aan het subsidie verbonden; daaruit kan een keus worden gemaakt. In tegenstelling tot mevrouw Bungener-Odinotdie meent dat een premie voor het schoonhouden niet aan de school ten goede komt, meent spreker, dat een goed schoonhouden van de lokalen de reputatie van een school meer ten goede komt dan een paar gulden meer subsidie. Mevrouw Bungener-Odinot heeft de vrij fantastische sugges tie gedaan, het kleuteronderwijs door de gemeente te doen over nemen. Dan zou alleen aan salarissen 50.000,-- moeten worden betaald boven het thans op de begroting uitgetrokken bedrag. Met een verhoging van het subsidie met ƒ.5,als de heer Van Wely heeft voorgesteld, zijn de schoolbesturen niet geholpen. Het Rijk zal ongetwijfeld minimum eisen gaan stellen aan de lokaliteiten. Het betekent ook het toepassen van een zekere mate van willekeur, want in verband met de uitgaven voor materiaal kan de ene school ermede toe en de andere niet. Het is beter te zoeken naar een objectieve norm en degenen die op een behoorlijk peil werken meer te geven dan degenen die de zaak in de lap laten hangen. Mevrouw POLET-Musler voelt hot meest voor het toekennen van ƒ.5,meer subsidie, mits do school wordt schoongc- houden. Een subsidie naar het aantal leerlingen zonder moer acht zij minder juist. De schoolarts heeft aanmerking gemaakt op het veel en veel te grote aantal leerlingen in dén lokaal, maar er gebeurt niets. Het is veel beter voorwaarden te stel len en het subsidie pas te verlenen, wanneer aan die voor- - waarden -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 354