22 Docpmber 1952 1-57. waarden is voldaan. Het is zeer ten nadele van de gezondheid van de kinderen, wanneer het onderwijzend personeel de lokalen veegt, terwijl de kinderen er nog in zitten. De gemeente zou haa?r eisen moeten stellen en pas wanneer aan die eisen wordt voldaan, zou de beloning moeten worden gegeven. Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt, of de premie aan het personeel dan wel aan de school ton goede komt. Een kleuter school is geen bewaarschool meer. Zij heeft behoefte aan materiaal, waarmede de kinderen iets kunnen presteren en iets kunnen leren. Spreekster geeft de voorkeur aan subsidie verhoging, die in het belang van de kinderen zal worden ge bruikt, terwijl het bij een premie voor het schoonhouden van de scholen nog maar de vraag is, waar het geld naar toe zal gaan. Mevrouw BUNG-ENER-Odinot acht reinheid van de scholen wel in het belang van de kinderen, maar wijst er op, dat de premie voor het schoonhouden niet de kinderen, maar de werkster of het onderwijzend personeel ten goede komt. De kleuterscholen moeten hun materiaal aan drukkerijen vragen, zodat subsidiever hoging alleszins gewenst is. De wethouder VAN DEN AREND wijst er op, dat van geen enke le school een verzoek om subsidieverhoging is ingekomen. Dit impliceert niet, dat men met het bedrag van ƒ.25,toekomt, maar als de nood zo hoog was, zou men toch wel iets hebben gehoord. In de afgelopen drie jaar is het subsidie verhoogd van ƒ.7,50 tot ƒ.25,en het staat te bezien of een verdere verhoging zou worden goedgekeurd. Baarn heeft altijd een hoger subsidie gegeven. De heer VAN WELY zegt, dat de nood der kleuterscholen zeer hoog is. Als er te veel kinderen in een klas zitten, is het force majeure. Het schoonhouden van de scholen door het onderwijzend personeel acht spreker verkeerd, omdat dit niet in staat is het zo goed te doen als een daarvoor opgeleide werkster. Nog vóór de rijksregeling tot stand komt - die is nog toekomstmuziek! - zou spreker het subsidie willen be palen op ƒ.30,per kind onder de conditie, dat de scholen behoorlijk worden schoon gehouden. De heer SCHAAFSMA acht de kleuterscholen een onmisbare instelling. De ouders der kinderen betalen een behoorlijk schoolgeld en de leden der schoolverenigingen betalen een be hoorlijke contributie. Een bedrag van ƒ.30,per jaar en per kind is wel het minste, dat de gemeente heeft bij te dragen. Mevrouw POLET-Musier zou wensen, dat de scholen inder daad door een vereniging werden geëxploiteerd met leden, die contributie betaalden, maar de meeste kleuterscholen worden geëxploiteerd door een s tichtingsbestuur en daarmede is men aan de heidenen overgeleverd, want het stichtingsbestuur doet wat het wil en de ouders hebben niet*s te vertellen. Het verschil van mening in de Raad loopt alleen over de vraag op welke wijze het kleuteronderwijs zal worden gesteund. Spreekster acht het het beste, ter voorkoming van het uit sluiten van de werksters, voorwaarden te stellen en wanneer daaraan wordt voldaan het bedrag uit te keren. De wethouder DE HAAN zegt, dat men reeds in details treedt van een regeling, die er nog niet is. De Raad vecht over luchtkastelen. Er zijn scholen, die niet geholpen - willen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 356