22 December 1952 -- 159» De heer VAN WELY gaat met deze woorden van de Voorzitter accoord Mevrouw BUNG-ENER-Odinot vreest, dat de zaak op de lange baan wordt geschoven. Het overleg met de inspectrice zal alleen gaan over een premie voor het schoonhouden der scholen, die niet aan het kleuteronderwijs als zodanig ten goede zal komen. Daar het schoolgeld te hoog is, acht spreekster het beter de zaak nu af te doen. De VOORZITTER zegt, dat het niet gaat om de premie. Uit de debatten is gebleken, dat de Raad het kleuteronderwijs wil helpen en daar enig geld voor over heeft. Aan de inspec trice zal worden gevraagd op welke wijze het geld, dat de Raad beschikbaar stelt, het kleuteronderwijs het beste ten goede komt Volgnummer 418. Uitgaven in verband met het verkeers- onderwijs aan de leerlingen der openbare en bijzondere lagere scholen De heer KRUYFE informeert naar de verkeerstafel ten be hoeve van het aanschouwelijk onderwijs, die de politie zelf in vrije uren bereid is te bouwen. De VOORZITTER deelt mede, dat op de begroting voor de politie een post voor het materiaal is uitgetrokken. Volgnummer 420. Opleiding en examens kleuteronderv/ijs Bij dit volgnummer komt in behandeling: Adres van de Stichting Utrechtse opleiding van leer krachten bij het kleuteronderwijs om subsidie voor cursisten uit deze gemeente. Idem van de Stichting tot opleiding leerkrachten bij het kleuteronderwijs te Amersfoort. Omtrent deze beide adressen wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het advies van B&W besloten. Volgnummer 450. Bijdrage aan andere gemeenten in de kosten van hogere burgerscholen (art.56 quater, sub 1, der M.O.-wet). De heer KRUYEE vraagt, of het niet mogelijk is cijfers te verzamelen van het aantal leerlingen uit Soest, die scholen in Baarn, Amersfoort, Zeist en Bilthoven of ook te Utrecht en Hilversum bezoeken. Deze cijfers kunnen de grondslag vormen voor het beoordelen van de vraag, of het oprichten van een middelbare school te Soest in overweging behoort te worden genomen, nu Soest langzamerhand tot de grotere gemeenten gaat behoren. Degenen, die zich te Soest aanmelden voor de aankoop van een huis, vragen altijd naar de in Soest gevestigde scholen en het ontbreken van een middelbare school is voor hen altijd een grote teleurstelling. Zij geven dan vaak de voorkeur aan Bilthoven of Amersfoort, waar zulke scholen wel zijn. Het ont breken van een middelbare school remt de vestiging te Soest van mensen, die een eigen huis kunnen kopen. - Volgnummer 428.-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 360